Algemene voorwaarden

Gebruik van de module(s) Internetboekhouden en/of Webvastlegging geschiedt op basis van een daartoe strekkende overeenkomst met OOvB adviseurs en accountants. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van OOvB adviseurs en accountants voor haar dienstverlening van overeenkomstige toepassing.

OOvB adviseurs en accountants is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van cliënt als gevolg van het gebruik van de module(s) via internet, ook niet als deze het gevolg is van storingen in de systemen of fouten in de software van OOvB adviseurs en accountants, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van de kant van OOvB adviseurs en accountants.

Toegang tot de module(s) en beveiliging van de bestanden van iedere cliënt geschiedt middels een systeem van gebruikersnamen en wachtwoorden. De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor de verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord, in die zin dat cliënt zal zorgdragen voor geheimhouding en waken voor misbruik. Bij niet nakomen van deze verplichtingen zal eventuele hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de cliënt komen dan wel blijven.