Agrarisch nieuws

Subsidie mogelijk voor duurzame landbouwbedrijven die hun kennis en ervaring willen delen met collega’s

Landbouwondernemingen kunnen vanaf 1 november een voucher aanvragen voor het opstellen van een bedrijfplan voor een versnelde omschakeling naar duurzame landbouw

Vrijstelling fosfaatrechten mogelijk voor vrouwelijk jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen

Minister van LNV wil grotendeels generiek onderbouwen dat er in de meeste gevallen geen vergunningsplicht geldt

Controleer of voldoende mest is verwerkt, of aanmelding fosfaatverrekening gewenst is en of er voldoende dier- en fosfaatrechten beschikbaar zijn

Neem voldoende maatregelen om ongevallen als gevolg van deelname landbouwvoertuigen aan het verkeer te voorkomen.

Bij controles wijkt RVO in sommige gevallen af van de opgegeven gehalten

Verlenging steunmaatregelen zou het economisch herstel belemmeren

Let op de termijnen bij de verschillende opties

Verduurzaming bouwplannen door verplichte toepassing rust- en vanggewassen, verplichte bufferstroken langs sloten

Landelijke beëindigingsregeling in voorjaar 2022 opengesteld voor melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven

De pilot richt zich vooralsnog op aankoop van gronden van agrariërs die meedoen aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties en die in aanvulling hierop landbouwgrond willen…

Voorwaarden legalisatie PAS-melding wettelijk vastgelegd

Een drietal managementmaatregelen op sectorniveau moeten leiden tot een lagere stikstofuitstoot in 2025

Doel van de Stikstofbank is om vergunningen te verlenen aan projecten waarvan de stikstofuitstoot zich in kleine hoeveelheden verspreidt over veel gebieden.

Bedrijven met biologische legkippen en varkens en bedrijven met scharrelvarkens moeten maatregelen treffen om de emissies van ammoniak en/of fijnstof te verminderen