Agrarisch nieuws

Wanneer gepachte niet persoonlijk wordt gebruikt, kan dit leiden tot ontbinding van de pachtovereenkomst.
Krediet mogelijk voor investeringen die het bedrijf duurzamer maken.
Kabinet stelt ruim € 500 miljoen beschikbaar voor vrijwillige opkoop veehouderijbedrijven en innovatie en verduurzaming van stallen
Kabinet wil alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen honoreren
Op klei- en veengrond mag onder voorwaarden met water verdunde mest worden uitgereden met een sleepvoetbemester
Bij bovengemiddelde opbrengsten van suikerbieten, aardappelen, gerst of tarwe op klei, mag extra stikstof gebruikt worden.
Verhoging stikstofgebruiksnorm op bouwland bij equivalente maatregelen mogelijk, opbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen vervallen
Bureau Erkenningen adviseert de koppeling tussen de licentie gewasbescherming en de licentie knaagdierbestrijding op te heffen
Extra aftrek voor maatregelen die op de milieulijst staan.
Extra aftrek voor maatregelen die op de energielijst staan.
Sleuf- en mestsilo’s en erfverhardingen behoren tot de aanhorigheden van gebouwen.
Niet functioneren Veemanager app geen reden voor verlaging boete
RVO.nl gaat uit van de geproduceerde hoeveelheid melk en niet alleen van de afgeleverde melk
Differentiatie gebruiksnormen overige grond, gebruiksbeperkingen natuurterrein moeten nauwkeuriger beschreven worden in gebruiksovereenkomsten.
Aanmelding voor vrijstellingsregeling mogelijk tot en met 1 februari
Schadedrempel wordt verlaagd, assurantiebelasting vervalt