Agrarisch nieuws

In 2024 moet voldaan worden aan de gewasrotatie-eis en de verplichting dat 4% van het bouwland niet productief moet worden gelaten.

Teelt vanggewassen moet tijdig gemeld worden om korting op stikstofgebruiksnorm te voorkomen of te beperken

In 2024 gelden voor het betelen van bufferstroken dezelfde regels als in 2023.

De subsidiemodule Energie-efficintie glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5-10-2023 tot en met 20-10-2023 met een subsidieplafond van 58.000.000.

Vanaf 15 oktober tot en met 30 november kunnen ondernemers een definitieve aanvraag voor de GLB-subsidie doen. In de Gecombineerde opgave van 2024 kan men zich aanmelden voor de subsidies van 2024…

Op zand- en lssgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmas. Deze verplichting geldt met ingang van 2023 ook voor bedrijven in met nutrinten verontreinigde gebieden…

Tussentijdse uitbreiding Energielijst voor investeringen in de glastuinbouw

Landbouwbestemming is geen garantie voor toepassing landbouwvrijstelling

Gekoppelde hulpwassers vormen samen niet n luchtwassysteem

RVO wil voldoen aan Woo-verzoek tot openbaarmaking informatie over toekenning fosfaatrechten aan bedrijven

RVO stuurt brieven aan GLB-aanvragers dat percelen nog niet gemaaid of beweid zouden zijn

Belastinginspecteur bewijst ondanks jarenlange structurele verliezen niet dat redelijkerwijs geen sprake is van een objectieve voordeelsverwachting

Subsidie mogelijk voor bedrijfsmiddelen voor het vernietigen en inwerken van groenbemesters en vanggewassen

Korting op stikstofgebruiksnorm bij latere inzaai of vroegtijdige vernietiging vanggewas maximaal 20 kg stikstof per hectare

Tegemoetkoming mogelijk voor bedrijven waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen

Deel PAS-melders voldoet niet aan legalisatieprogramma, waardoor zij zelf moeten zorgen voor de benodigde extra stikstofruimte