Agrarisch nieuws

Geen uitbetaling betalingsrechten op percelen die in de loop van het jaar onttrokken worden aan landbouw

Emissiefactoren niet in zijn algemeenheid onjuist, maar provincie had wel meer onderzoek moeten doen naar de daadwerkelijke prestaties van de luchtwasser

Subsidieregeling tussen 19 april en 31 mei opengesteld voor pluimveebedrijven gericht op het verminderen van fijnstof

Houders van paardachtigen moeten de verblijfplaats registreren in het I&R-systeem

Verplichte registratie antibiotica in databank en opstellen bedrijfsbehandel- en gezondheidsplan noodzakelijk

Betalingsrechten vervallen wanneer een landbouwer twee opeenvolgende jaaren over meer betlingsrechten dan subsidiabele grond beschikt.

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden.

Vergeten percelen kunnen nog tot en met 31 maart aangemeld worden, mits niet bemest voor 15 maart

Melden bos op melkveebedrijven kan meerwaarde krijgen door eisen zuivelfabrieken op gebied van duurzaamheid en biodiversiteit

Er moet een hoge mate van zekerheid zijn dat een project geen significante gevolgen kan hebben. Twijfel over effectiviteit emissiereducerende technieken.

Korting na vernietiging grasland op zand- en lössgrond

Gehalten mestvoorraad moeten worden bepaald op basis van de best beschikbare gegevens

Tegemoetkoming voor alle bedrijfssectoren die als gevolg van de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies leiden

PAS-melders kunnen binnen twee weken bezwaar maken tegen het besluit tot openbaarmaking van de locatiegegevens

Bij de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve moet de jonge landbouwer blokkerende zeggenschap hebben.

Langere geldigheid grondmonsters, onder voorwaarden keuze tussen oude en nieuwe methode voor bepaling fosfaatklasse