Agrarisch nieuws

Controleer of voldoende mest is verwerkt en of aanmelding derogatie en/of fosfaatverrekening gewenst is.

Aanmelding voor legalisatieprogramma noodzakelijk, opgelegde dwangsommen kunnen niet vergoed worden

Prioriteit aan legalisatie PAS-melders, aanpak piekbelasters en andere stikstofmaatregelen.

Verplicht gebruik digitaal systeem voor elk vervoer van mest naar derden

Minister van LNV wil (in 2023) soepeler omgaan met nieuwe voorwaarden vanuit het GLB

Subsidie is gericht op het verhogen van het aantal landschapselementen en investeringen betreffende grondwater in veengrond

Landbouwvrijstelling is niet van toepassing op eigenaarsvergoeding, ook geen sprake van waardedaling grond

Vrijstelling voor GLMC 8a geldt niet altijd bij de eco-regeling.

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft tijdelijk grote gevolgen gehad voor de beschikbaarheid van eiwithoudende diervoeders benodigd bij de biologische productie voor in Neder

Lager benodigd puntenaantal voor landschap en biodiversiteit in 2023

Voorwaarden toepassen derogatie dit jaar nog vrijwel ongewijzigd

Uitgezonderde teelten bij maatregel tot stimulering van de inzaai van een vanggewas op zand- en lössgrond

Risico op stalbrand neemt sterk af bij naleving voorwaarden

Investeringsregeling is gericht op een verdere verduurzaming van de landbouwsect

Een positieve weigering kan ook in rechte worden aangevochten en is daarom juridisch gelijkwaardig aan een natuurvergunning.

Waarde betalingsrecht 19 euro lager dan in vorig jaar