Agrarisch nieuws

Neem voldoende maatregelen om ongevallen als gevolg van deelname landbouwvoertuigen aan het verkeer te voorkomen.

Bij controles wijkt RVO in sommige gevallen af van de opgegeven gehalten

Verlenging steunmaatregelen zou het economisch herstel belemmeren

Let op de termijnen bij de verschillende opties

Verduurzaming bouwplannen door verplichte toepassing rust- en vanggewassen, verplichte bufferstroken langs sloten

Landelijke beëindigingsregeling in voorjaar 2022 opengesteld voor melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven

De pilot richt zich vooralsnog op aankoop van gronden van agrariërs die meedoen aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties en die in aanvulling hierop landbouwgrond willen…

Voorwaarden legalisatie PAS-melding wettelijk vastgelegd

Een drietal managementmaatregelen op sectorniveau moeten leiden tot een lagere stikstofuitstoot in 2025

Doel van de Stikstofbank is om vergunningen te verlenen aan projecten waarvan de stikstofuitstoot zich in kleine hoeveelheden verspreidt over veel gebieden.

Bedrijven met biologische legkippen en varkens en bedrijven met scharrelvarkens moeten maatregelen treffen om de emissies van ammoniak en/of fijnstof te verminderen

Planologische regeling op referentiedatum kan als toestemming worden beschouwd, indien op dat moment geen milieurechtelijke toestemming nodig was voor een activiteit.

Rechters oordelen in verschillende zaken dat de Staat de schade moet vergoeden

Subsidieregeling is een aanvulling op TVL-regeling

Overmacht moet binnen vijftien werkdagen gemeld worden

Regels verschillen per grondsoort