Agrarisch nieuws

Tegemoetkoming voor ondernemers uit alle bedrijfssectoren die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van de vaste lasten

Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.

Vrijstelling fosfaatrechten mogelijk voor vrouwelijk jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen

Melding doodgeboren kalveren niet verplicht, bedrijfsblokkade te zwaar middel bij enkele afwijkingen

Stikstofverliezen uit emissiearme stallen vallen hoger uit, onderzoek moet leiden tot effectievere technieken

Nieuwe gebruiker moet verplichtingen met betrekking tot verplichte teelt vanggewas na mais op zand- en lossgronden overnemen.

Teveel aangewende fosfaat op bouwland kan onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar

Nieuwe fosfaatbepaling houdt beter rekening met de fosfaatbeschikbaarheid in een perceel

Onderscheid perceel in subsidiabele en niet-subsidiabele delen is mogelijk

Terugbetalingsregeling verder verruimd

Meldtermijn geboren geiten wordt verkort naar zeven dagen, uitbreiding te registreren gegevens

(Veehouderij)bedrijven kunnen stikstofruimte verleasen aan projecten die tijdelijk stikstof uitstoten

Veel ondernemingen zijn verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben voor 27 maart 2022 in te schrijven

Neem voldoende maatregelen om ongevallen als gevolg van deelname landbouwvoertuigen aan het verkeer te voorkomen.

Belanghebbenden kunnen tot 3 oktober reageren op het wetsvoorstel tot afschaffing van de geborgde zetels

Het is raadzaam om een plan klaar te hebben liggen voor het geval er een uitbraak plaatsvindt.