Agrarisch nieuws

Schapenhouder doet wat onder de huidige omstandigheden van hem verwacht kan worden

Subsidieregeling is bedoeld voor ondersteuning derogatiebedrijven in het opvangen van de gevolgen van de afbouw van derogatie

Veel mogelijke overtredingen worden niet gemeld bij ACM, onder meer door onbekendheid met Wet oneerlijke handelspraktijken

Alleen vakbewaamheid voorgestelde medepachter is niet voldoende, scholing en inzicht zijn ook belangrijk.

Overweeg onderzaai vanggewas bij laat inzaaien mas

Langere duur pachtovereenkomst omdat deze niet binnen twee maanden na ingangsdatum naar de Grondkamer is verzonden

Voor beloning thuiswonende kinderen bestaat een eenvoudige beloningsmogelijkheid, die fiscaal voordeel kan opleveren.

Pilot gebruik mineralenconcentraat als kunstmestvervanger verlengd, gericht op doorontwikkeling kwaliteits-borgingssysteem

Startdatum beweiden voor de eco-regeling vanwege natte weersomstandigheden met een maand uitgesteld

Goedkeuring voor vrijwillige beindigingsregelingen veehouderijlocaties om stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te verminderen

Opgave aangrenzende sloten mogelijk, mits het waterschap hiervoor toestemming heeft verleend

Aanvullende eisen moeten de sector meer duidelijkheid bieden omtrent reeds bestaande verplichtingen

Bij spontane opkomst mag geen van de gewassen overwegend aanwezig zijn

Intrekken niet-uitgevoerde eco-activiteit na (aankondiging) controle zonder sancties of waarschuwing niet mogelijk

Korting op stikstofgebruiksnorm in opvolgende jaar bij latere inzaai vanggewas maximaal 20 kg stikstof per hectare

Directe belastingheffing bij contracten gesloten na 30 september 2022