Agrarisch nieuws

Richtlijn bestaat uit uitgangspunten voor uitvoering taxatie, waardebepaling van schapen en het verlenen van tegemoetkomingen.
Regeling primair bedoeld voor verminderen (geur)overlast voor omwonenden in veedichte gebieden
Excretienormen voor vleesvee, hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische bedrijven worden vooralsnog niet gewijzigd

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaat­rechten.

Kabinet volgt het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek
Bijhouden daadwerkelijk getroffen teeltmaatregelen moet leiden tot beter onderbouwde teeltbeslissingen in de toekomst.
Gerechtshof wijst fosfaatrechten toe aan verpachter bij einde hoevepacht
Voor op of na 1 januari 2020 opgerichte dierenverblijven geldt een maximale emissiewaarde.
Geen uitbetaling toeslagrechten op in het najaar afgegraven percelen, omdat er niet het gehele jaar sprake is van landbouwgrond
Bij een mislukte onderzaai mag onder voorwaarden opnieuw een vanggewas ingezaaid worden om aan de verplichtingen te voldoen
Inschrijving mogelijk op attenderingsservice voor plannen en besluiten in de buurt.
Model niet geschikt voor verticale mechanische ventilatie.
Enkele uitzonderingen op hoofdregel dat het vanggewas uiterlijk 1 oktober ingezaaid moet worden.
In veel gevallen verloopt momenteel de ldigheidsduur.
Bij inscharen van graasdieren zal in alle gevallen gerekend moeten worden met de gebruiksnormen voor beweiden.
Regeling moet leencapaciteit vergroten, waardoor ruimte ontstaat voor investeringen in duurzame bedrijfsontwikkeling