Privacy policy

Privacyverklaring OOvB adviseurs en accountants
(versie 18 mei 2018)
 
Inleiding
OOvB adviseurs en accountants, hierna te noemen: “OOvB” verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze gegevens zullen wij van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe OOvB met persoonsgegevens omgaat.
 
Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens OOvB verwerkt hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers);
 • Gebruikersnaam en wachtwoord (bij gebruik van een applicatie);
 • Social-ID (bij gebruik social media);
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Burgerservicenummer (slechts indien nodig!);
 • Salarissen en andere gegevens die voor fiscale aangiften e.d. nodig zijn;
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen (voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
 • IBAN en tenaamstelling;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website of app, zoals IP-adres, apparaat type, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie. 
   

Doelen van en grondslagen voor de verwerking
OOvB verwerkt de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening c.q. de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst. Gegevens worden ook verwerkt om praktische of efficiencyredenen, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Om de website en app te beveiligen, aan te passen en te verbeteren. 

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten. Daarnaast kan het zijn dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Wij zijn actief op social media en als u via sociale media contact met ons opneemt verwerken wij ook uw gegevens.
In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze klanten, websitebezoekers en appbezoekers te beschermen en, zo nodig, in het kader van gerechtelijke procedures.
 
Inschakeling van derden
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.
 
Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), in verband met wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsorganisatie.
 
Beveiliging
OOvB heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor de bescherming van de persoonsgegevens voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten onze medewerkers en eventuele derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.
 
Gegevens op onze website
OOvB besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. OOvB kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via haar website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via de website van OOvB is voor eigen risico van de gebruiker.

OOvB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door de verspreiding van informatie via het internet. Ook is OOvB niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt OOvB geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens OOvB via haar website.
 
Hyperlinks op en naar onze website
De website van OOvB bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. OOvB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door OOvB worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OOvB is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Informatie op website en berichtgeving
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. OOvB garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Voor meer informatie over cookies die via onze website worden geplaatst, verwijzen we u naar het cookiestatement op onze website: https://www.oovb.nl/cookies/.
 
Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). U heeft daarnaast het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Datalekken
Mocht er sprake zijn van een datalek dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen door te mailen naar info@oovb.nl.
 
Wijzigingen
De meest recente versie van onze privacyverklaring is de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.
 
Tot slot
Wij vertrouwen erop u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@oovb.nl of een brief te sturen naar OOvB adviseurs en accountants Gildekamp 12, 5431 SP Cuijk.