Aanvragen compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte

Ilona Vinke, werkzaam bij de vestiging Heesch, schrijft over de transitievergoeding. Want vanaf 1 april j.l. kunnen werkgevers compensatie aanvragen bij het UWV.

Door alle berichtgeving rondom het coronavirus zou men bijna vergeten dat werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen aanvragen bij het UWV voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Er kan compensatie worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. Onder de volgende voorwaarden kunnen werkgevers de betaalde transitievergoeding terugkrijgen:

  • De arbeidsovereenkomst is beëindigd na het einde van de wachttijd (104 weken, of langer vanwege een loonsanctie), omdat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten;
  • de werknemer was ten tijde van het einde van het dienstverband nog steeds ziek;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding; en
  • de werkgever heeft een transitievergoeding aan de werknemer betaald.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen, door (bijvoorbeeld) de volgende documenten aan te leveren:

  • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd, de beëindigingsovereenkomst waaruit ook blijkt dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen (denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst en loonstroken);
  • een bewijs dat de transitievergoeding daadwerkelijk is betaald (een kopie bankafschrift).

 

De compensatie is beperkt tot het bedrag aan transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt.

Voor transitievergoedingen die zijn betaald voor 1 april 2020, geldt dat een aanvraag uiterlijk 30 september 2020 moet worden ingediend.

De compensatie dient te worden aangevraagd op het werkgeversportaal van het UWV middels eHerkenning. Om de aanvraag te kunnen doen heb je als werkgever eHerkenning met niveau 3 of hoger nodig.

Mocht je vragen hebben over de compensatieregeling, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.