Algemene Verordering Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht binnen de gehele Europese Unie. De AVG is een Unierechtelijke
verordening die rechtstreeks toepasselijk is in de lidstaten van de Europese
Unie, waardoor omzetting van de bepalingen naar nationaal recht niet nodig is.
De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).