Belangrijk Belastingadvies voor de Agrarische Sector: voorkom onnodig 7,5% tot 10% rente over belastingaanslag 2023

De agrarische sector kenmerkt zich als een sector waarbij opbrengstprijzen enorm kunnen variëren van jaar tot jaar. Dit betekent dat het ene jaar een aanzienlijk lager inkomen of zelfs verlies uit onderneming kan worden geleden, terwijl het volgende jaar weer een hogere winst kan worden behaald.

Belangrijk Belastingadvies voor de Agrarische Sector: voorkom onnodig 7,5% tot 10% rente over belastingaanslag 2023

Het is daarom van cruciaal belang om kritisch te kijken naar de hoogte van uw voorlopige aanslagen voor het jaar 2023. De Belastingdienst baseert deze voorlopige aanslagen op wat in voorgaande jaren is aangegeven, maar de recente veranderingen zijn niet te negeren.

De welbekende slogan van de Belastingdienst, "leuker kunnen we het niet maken", geldt niet voor de rente die sinds 2024 wordt berekend over bijbetalingen van het afgelopen jaar. Deze rente is namelijk per 1 januari 2024 aanzienlijk verhoogd! Voor de inkomstenbelasting bedraagt deze rente vanaf 01-01-2024 7,5%, terwijl het voor de vennootschapsbelasting zelfs 10% betreft.

Als er geen liquiditeitsproblemen zijn, dan is de slogan "liever een te hoge voorlopige aanslag" van toepassing. Dit geldt met name in situaties waarin sprake is van een BV-structuur.

Het is nu essentieel om de voorlopige aanslagen voor 2023 kritisch te beoordelen, vooral als er nog geen voorlopige aanslag 2023 is opgelegd. De rente over bijbetalingen voor 2023 is namelijk verschuldigd vanaf 1 juli 2024 (betaaltermijn op de aanslag is bepalend).

Indien er voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om een hogere aanslag te betalen, en met name als er positieve saldo's op spaar- en bedrijfsrekeningen zijn, is het raadzaam om nu actie te ondernemen, indien dat nog niet is gedaan.

Wees u bewust van het effect van de rente en onderneem actie indien naar eigen inschatting uw voorlopige aanslag voor 2023 mogelijk te laag is opgelegd. Voor 2023 geldt wel de regeling dat er fiscaal gezien extra afgeschreven mag worden voor 50%, wel na aftrek van restwaarde, op nieuwe machines die voor het eerst in gebruik zijn genomen. Wat de fiscale last kan verlichten. Neem dit ook mee in uw inschatting.

In deze periode van fluctuerende inkomsten is het ook belangrijk om te overwegen of er mogelijkheden zijn om een BV-structuur te implementeren, met de optie om een "BV erbij" structuur te creëren. Dit kan resulteren in stabielere belastbare inkomens in de inkomstenbelasting, met de bijbehorende fiscale voordelen, terwijl voor de “ups-and-downs” van winsten in de BV kunnen worden geconsolideerd.

Het is echter belangrijk om te overwegen of de schommelingen in de resultaten groot genoeg zijn om de extra kosten van de "BV erbij" terug te verdienen.

Een bewuste keuze, inclusief de keuze om niet voor deze opzet te kiezen, is altijd een goede keuze. Iedere ondernemer is anders en elke keuze is goed, zolang deze maar bewust wordt genomen. Het advies is dan ook om zelf ook kritisch te kijken naar de hoogte van de voorlopige aanslag(en) voor 2023 om hoge rentelasten bij latere bijbetalingen te voorkomen.