Ben jij al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Ben jij al voorbereid? In deze bijdrage tref je enkele onderwerpen aan waar je rekening mee moet gaan houden.

1. Oproepovereenkomst

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de mogelijkheden om met oproepkrachten te werken ingrijpend.

  • Als het dienstverband met de werknemer twaalf maanden heeft geduurd moet de werkgever binnen een maand een arbeidsovereenkomst aanbieden welke gelijk is aan de arbeidsomvang per maand berekend over de afgelopen twaalf maanden. Alleen als de werknemer het aanbod niet accepteert wordt de oproepovereenkomst voortgezet.
  • De werkgever kan de werknemer niet verplichten om aan een oproep om te komen werken gehoor te geven, als de werkgever de tijdstippen niet ten minste vier dagen van tevoren aan de werknemer bekend heeft gemaakt;
  • Als de werknemer is opgeroepen en de werkgever vier dagen of korter voor aanvang van het tijdstip waarop de werknemer moet werken de oproep intrekt, heeft de werknemer recht op loon over de afgezegde uren;
2. Ketenregeling

De ketenregeling wordt uitgebreid: De werkgever mag gedurende maximaal drie jaar tijd drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met de werknemer sluiten. Na drie jaar of bij een vierde overeenkomst ontstaat een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Houd hier alvast rekening mee als u in 2019 nog tijdelijke contracten gaat verlengen!

3. Aanpassen loonstroken

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wab moet op de loonstroken worden vermeld:

  • Of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan;
  • Of sprake is van een oproepovereenkomst;
4. Transitievergoeding

De werkgever is vanaf het begin van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer als het dienstverband wordt beëindigd van rechtswege of door toedoen van de werkgever.

Werknemers met een tijdelijk contract dat afloopt na 1 januari 2020 hebben dus recht op een transitievergoeding!

5. WW premiedifferentiatie

Er komt een lagere premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (met een eenduidig vastgelegde arbeidsomvang) en een hogere premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De hoge premie is 5% punt hoger dan de lage premie. De door de belastingdienst gehanteerde sectorindelingen worden per 1 januari afgeschaft.

Kortom, flexibelere arbeid wordt duurder.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Op 21 oktober aanstaande geven wij ook een informatieavond over deze nieuwe wetgeving waar we verder zullen ingaan op bovenstaande onderwerpen. Je kunt je aanmelden via deze link.