Coulanceregeling NIWO voor verlenging vergunning

NIWO heeft in nauwe samenwerking met onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en TLN een coulanceregeling in het leven geroepen voor bedrijven die een verlenging van hun vergunning moeten indienen. Als een transporteur een verlenging van zijn vergunning aanvraagt en tijdelijk niet meer voldoet (of kan aantonen te voldoen) aan alle eisen voor vergunningverlening wordt door de NIWO een coulanceregeling toegepast.

Deze coulanceregeling houdt in dat bij verlengingsaanvragen twee maal drie maanden uitstel wordt gegeven voor het aanleveren van stukken:

  • indien sprake is van vertraging bij de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag;
  • indien het benodigde risicodragend vermogen (tijdelijk) onvoldoende is;
  • indien financiële gegevens niet tijdig door de accountant kunnen worden aangeleverd.

Deze regeling is alleen van toepassing op verlengingsaanvragen die op het moment dat deze regeling van kracht wordt aanhangig zijn bij de NIWO en nadien worden ingediend. Het hiervoor bedoelde geldt ook voor de zogenaamde ‘risicobedrijven’; dat zijn die ondernemingen die als risicobedrijf (als bedoeld in artikel 12 van Verordening 1071/2009/EG) zijn aangewezen.

Gelet op de coulanceregeling hanteert de NIWO het volgende beleid:

  • Risicobedrijven die als zodanig zijn aangewezen vóór 2020: ofwel uiterlijk 1 oktober 2020 overleggen van de gevraagde financiële stukken dan wel verzoeken om uitstel voor het overleggen van nieuwe financiële stukken. In dat geval krijgt de verzoeker een jaar uitstel, tot 1 oktober 2021, om financiële stukken te overleggen;
  • Risicobedrijven aangewezen in 2020: overleggen financiële stukken vóór 1 oktober 2021.

 

Wanneer een onderneming aanspraak wil maken op de coulanceregeling, dient zij aan te tonen dat er een relatie is met de coronacrisis:

  • In het geval de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag vertraagd is, doet zij dit door het overleggen van een aanvraagbewijs voor de Verklaring Omtrent het Gedrag.
  • In het geval niet aan de eis van financiële draagkracht kan worden voldaan, volstaat een schriftelijke verklaring met de desbetreffende mededeling (per e-mail of via het ondernemersloket) ten tijde van het doen van de verlengingsaanvraag. 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 april 2020 en duurt tot 1 januari 2021. 

 

Bron: Transport Online

Onlangs gepubliceerd transportnieuws