Eerste Kamer stemt in met aanpassingen Handelsregisterwet

Op 25 juni 2019 heeft de Eerste Kamer een akkoord gegeven op het Wetsvoorstel Wijziging Handelsregisterwet 2007. De aanpassingen geven de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) meer mogelijkheden om vormen van malafide praktijken te kunnen melden aan toezichthouders en opsporingsinstanties.

De KvK krijgt dus meer bevoegdheden en er wordt een wettelijke basis gecreëerd teneinde het kunnen melden van gebrekkige en/of onjuiste gegevens. De KvK kan daarmee voortaan (signalen van) fraude actief opsporen en daar gevolgen aan laten verbinden.

Regels aangescherpt

Daarnaast worden de regels voor liquidatie van rechtspersonen door de KvK aangescherpt. De KvK krijgt een nieuwe grond op basis waarvan zij zelf kan beslissen om een rechtspersoon op te heffen: Indien een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.) niet bereikbaar meer is op het in het Handelsregister ingeschreven adres, dan kan de KvK overgaan tot opheffing van de betreffende rechtspersoon.

Verder is in het wetsvoorstel opgenomen dat het databankenrecht is voorbehouden aan de KvK, waardoor informatie uit het Handelsregister niet mogen worden doorverkocht aan commerciële partijen. Om privacy-gevoelige (persoons)gegevens van ondernemers beter te beschermen is er een separaat wetsvoorstel in de maak. Dat wetsvoorstel moet het Handelsregister van de KvK ook meer in lijn brengen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).