Landbouwer verplicht tot terugbetaling van betalingsrechten op basis van luchtfoto's als bewijsbron

Perceel niet gehele jaar ingezet voor landbouwkundige activiteiten.

De OOvB-blog van deze week is geschreven door één van onze agrarische experts, Johan Geurts.

Een interessante blog over een uitspraak bij het College van Beroep inzake betalingsrechten. Een landbouwer had in 2015 een beroep gedaan op toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. Hij heeft deze uitbetaling gekregen, maar dit bedrag is weer teruggevorderd. Wat was er aan de hand?

Onlangs was er een bijzondere uitspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Een landbouwer had in 2015 een beroep gedaan op toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft in mei van het opvolgend jaar dit beroep erkend.

Echter, in 2019 heeft zij het uitgekeerde geld teruggevorderd op basis van luchtfoto’s waarop bleek dat het landbouwareaal gedurende een bepaalde periode in 2015 niet als landbouwgrond is ingezet.

Wat bleek, was dat een overgroot deel van het perceel was bedekt met zand. Vanwege werkzaamheden door Staatsbosbeheer op naburige gronden. De landbouwer claimde dat het zand pas na het oogsten van de zomergerst op de landbouwgrond werd aangebracht voor een periode van enkele maanden, en dat hij geen enkel landbouwkundig nadeel heeft ondervonden, oordeelde het College van Beroep uiteindelijk anders.

Op basis van luchtfoto’s, genomen in augustus, oktober en november, stelt zij vast dat het grootste deel van het landbouwareaal is bedekt met zand. Op basis van deze feiten oordeelt het College dat het perceel niet het gehele jaar als subsidiabel landbouwareaal kon worden aangemerkt. Het verweer van de landbouwer dat hij er geen hinder van heeft ondervonden voor uitvoering van landbouwactiviteiten, heeft in het oordeel van het College geen betekenis.

Het College was eveneens van mening dat RVO het uitgekeerde bedrag gewoon mag terugvorderen. De landbouwer was van mening dat dat volgens de letter van de wet binnen 18 maanden had dienen te gebeuren. Echter, het College vond ook deze eis ongegrond. Kortom, het beroep van de landbouwer werd afgewezen.

Conclusie is dat RVO dus gebruik maakt van meerdere luchtfoto’s op verschillende data om achteraf te onderbouwen waarom subsidie teruggevorderd wordt door RVO.

De rechter gaf RVO gelijk dat het perceel niet het gehele kalenderjaar als subsidiabel landbouwareaal kon worden aangemerkt.