Mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te verhuren wordt afgeschaft

Op 14 november jongstleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet vaste huurcontracten. Met deze wet wordt de mogelijkheid voor verhuurders om woonruimte tijdelijk te verhuren afgeschaft.

Op dit moment kan een verhuurder een tijdelijke huurovereenkomst voor twee jaar (bij zelfstandige woonruimte) of voor vijf jaar (bij onzelfstandige woonruimte) aangaan met een huurder. De hiervoor bedoelde huurovereenkomst eindigt dan automatisch op de einddatum. Een huurder geniet dan geen huurbescherming (op grond waarvan een verhuurder alleen op kan zeggen als sprake is van een wettelijke opzeggrond). Dit gaat veranderen met inwerkingtreding van de Wet vaste huurcontracten. Met inwerkingtreding van voornoemde wet moet een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd namelijk weer de norm gaan worden.

Er worden steeds meer tijdelijke huurovereenkomsten woonruimte gesloten wat (volgens de initiatiefnemers) zorgt voor onzekere situaties voor huurders en te hoge huurprijzen.

Huurovereenkomsten woonruimte kunnen met inwerkingtreding van de Wet vaste huurcontracten in beginsel alleen nog worden aangegaan voor onbepaalde tijd  (dus zonder een vaste einddatum) en zonder af te spreken dat de huurovereenkomst automatisch eindigt.

Op basis van de wet worden nog wel een paar vormen van tijdelijke huurovereenkomsten onder specifieke voorwaarden toegestaan:

  • Het opnieuw bewonen door de verhuurder of voorgaande huurder tussenhuur/diplomatenclausule);
  • Doelgroepencontracten van vijf jaar, op basis van specifieke categorieën voor dringend eigen gebruik, bijvoorbeeld voor jongeren, studenten, promovendi, ouderen en gehandicapten;
  • Verhuringen naar aard van korte duur, zoals vakantieverhuur;
  • Ter voorkoming en vermindering van onnodige leegstand op basis van artikel 15 en 16 van de Leegstandswet;
  • Generieke tijdelijke verhuur van maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte.

 

De Wet vaste huurcontracten treedt naar verwachting op 1 juli 2024 in werking. Voor tijdelijke huurovereenkomsten die vóór 1 juli 2024 worden aangegaan geldt dat deze nog steeds van rechtswege eindigen. De nieuwe wet is namelijk niet van toepassing op huurovereenkomsten gesloten voor inwerkingtreding van de Wet vaste huurcontracten.

Mocht je vragen hebben over huurovereenkomsten, neem dan contact op met een van onze juristen.