Studiekostenbeding vanaf 1 augustus 2022

Werkgevers moeten bij wet, cao of EU-recht verplichte opleidingen kosteloos aanbieden en de werknemer moet de mogelijkheid krijgen deze opleiding in werktijd te volgen. Dit regelt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die per 1 augustus in werking is getreden. Ilona Vinke – Cobussen, jurist in Heesch,  schrijft hierover in onze wekelijkse OOvB blog.

Allereerst moet worden nagegaan of je als werkgever verplicht bent om scholing aan jouw werknemers aan te bieden. Die verplichting kan er zijn op grond van de wet of de cao. Denk hierbij aan opleidingen op het gebied van veiligheid en vakbekwaamheid.

Tot de wettelijk verplichte scholing behoort ook de scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie en de scholing die noodzakelijk is voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan een training of opleiding in het kader van een verbetertraject of ICT-vaardigheden.

 

Ben je als werkgever verplicht om scholing aan jouw werknemers aan te bieden, dan is de scholing voor de werknemer kosteloos én wordt deze als werktijd aangemerkt. Ook reiskosten, boeken en examengelden moeten worden betaald en bij voorkeur moet de scholing onder werktijd worden aangeboden.

Voornoemde aanpassingen hebben tot gevolg dat lopende studiekostenbedingen, waar het gaat om verplichte scholing, per 1 augustus 2022 zijn komen te vervallen!

Bij verplichte scholing in het kader van deze nieuwe wetgeving gaat het niet om beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie, zolang de werkgever niet verplicht is deze aan te bieden aan de werknemer op grond van het Unierecht, het nationale recht of een cao.

Daarnaast is er een lijst van “gereglementeerde beroepen” geïntroduceerd (https://wetten.overheid.nl/BWBR0023396/2021-01-01 ). Dit is een lijst waar uiteenlopende beroepen op staan, zoals kraanmachinist, klinisch psycholoog, duiker, beëdigde tolk, fysiotherapeut of ziekenhuisapotheker.

Staat het beroep van jouw werknemer op die lijst, dan is een studiekostenbeding nog steeds mogelijk. Bestaande bedingen blijven in dat geval wel geldig, tenzij de opleiding toch in een cao verplicht wordt gesteld. Dan is een studiekostenbeding alsnog niet meer toegestaan.

Betreft het scholing waarvoor een studiekostenbeding kan worden overeengekomen? Dan zijn er, net als voorheen, eisen aan het studiekostenbeding zelf. Ook is het mogelijk om vooraf af te spreken dat studiekosten in mindering komen op de transitievergoeding.

Tenslotte, en het meest belangrijk, is de vraag of de wijzigingen ook invloed hebben op de bestaande studiekostenbedingen en scholingsregelingen binnen jouw onderneming.