Waar liggen Europese subsidiekansen? Vindsubsidie.nl geeft tips!

De Europese Unie gaat 30% van haar € 1,8 biljoen begroting voor de periode 2021-2027 besteden aan klimaat gerelateerde projecten, dat is €540 miljard! Een groot deel van deze middelen is beschikbaar via subsidies! Welke subsidieregelingen dit zijn en hoe je de meeste kans maakt op deze middelen op gebied van energie- en circulaire economie legt Vindsubsidie.nl hieronder uit.

Het tegengaan van klimaatverandering, het transformeren van het energiesysteem en een circulaire economie zijn centrale uitdagingen op het pad naar een duurzame toekomst voor bedrijven, maatschappij en het milieu. De Europese Unie heeft de doelstelling om in 2030 de netto uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te hebben verminderd en om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Omdat de miljarden aan Europese euro’s o.a. via subsidieregelingen beschikbaar gesteld worden, ontstaan veel kansen voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen die willen bijdragen aan een koolstofarme economie en groene samenleving. Bekende subsidieprogramma’s op het gebied van energie en circulaire economie zijn LIFE, de Interreg programma’s, het Innovation Fund, Connecting Europe Facility en de vele openstellingen die voortvloeien uit Horizon Europe.

Twee van deze subsidieprogramma’s worden uitgelicht::

  • LIFE: Het LIFE-programma is hét Europese programma voor de onderwerpen natuur, milieu en klimaat. LIFE kent vier subprogramma’s: Nature and Biodiversity, Circular Economy and Quality of Life, Climate Change Mitigation and Adaptation & Clean Energy Transition. Binnen LIFE zijn er dus uiteenlopende mogelijkheden. Denk aan een LIFE-project dat bijdraagt aan het efficiënter gebruik van grondstoffen, het verbeteren van luchtkwaliteit, het bevorderen van de biodiversiteit, of het doorbreken van marktbarrières die de socio-economische transitie naar duurzame energie in de weg staan. Ook de subsidiepercentages verschillen per deelprogramma, van 60% tot 95%.
  • Interreg: In de 2021-2027 programmaperiode zijn met name grensoverschrijdende projecten op gebied van energie en klimaat passend voor alle Interreg programma’s. Per programma worden aanvullende thematische prioriteiten bekend gemaakt, zo wordt bijvoorbeeld duurzame mobiliteit expliciet genoemd door Interreg NSR en wordt agro & food geprioriteerd door Duitsland-Nederland. De subsidiepercentages verschillen van (maximaal) 50% voor de drie grensoverschrijdende programma’s, (maximaal) 60% voor de twee transnationale programma’s, en tot 80% voor Interreg Europe (afhankelijk van de projectpartner).

 

De beschikbare subsidiebedragen binnen deze programma’s variëren van enkele honderdduizenden tot miljoenen euro’s. Maar hoe maak je kans op deze Europese subsidies op het gebied van energie en circulaire economie? Wij presenteren hier graag 5 tips die helpen bij het optimaal benutten van de Europese subsidiekansen.

 

Tip 1: Wees innovatief! Innovatie is voor vrijwel alle Europese subsidies een belangrijke vereiste. Dat kan variëren van technologisch baanbrekende ontwikkelingen tot aanpassingen in processen en samenwerking die vernieuwend zijn – en een bijdrage leveren aan de Europese klimaat-doelstellingen. Tip 2: Denk na over “what can I do for Europe?” (niet: “what can Europe do for me?”). Breng duidelijk in kaart hoe jouw project bijdraagt aan het oplossen van een Europees probleem op gebied van energie en circulaire economie.

Tip 3: Werk samen binnen Europa! Door grensoverschrijdende samenwerking kan men veel van elkaar leren en samen tot een probleemoplossing komen. Vooral een multidisciplinaire aanpak kan hierbij helpen: alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder.

Tip 4: Geniet van de voordelen van netwerken! Je vergroot jouw succeskans op de Europese markt wanneer je de handen ineen slaat met een collega-onderneming of kennisinstelling, die in het eigen land ook weer een netwerk heeft.

Tip 5: Vraag alleen subsidie aan voor projecten die goed bij het beleid en de strategie van jouw organisatie aansluiten! Subsidie is geen doel op zich, maar een middel om duurzame doelstellingen op het gebied van energie en de circulaire economie te realiseren en een impuls te geven.

 

Wil je naast deze vijf tips meer weten over waar jouw mogelijkheden liggen op het gebied van Europese subsidies voor energie en circulaire economie projecten? Neem dan vrijblijvend contact met op met vindsubsidies.nl.

Zij kunnen projecten ondersteunen in alle fasen van het aanvraagproces, van een heel ruw idee waar het consortium nog omheen gebouwd moet worden tot het opstellen van een winnende subsidieaanvraag voor concrete projectplannen.

Wil je de medewerkers die dit artikel geschreven hebben rechtstreeks mailen? Mail dan naar imke.lammers@vindsubsidies.nl of maarten.klumpers@vindsubsidies.nl.