Beloning meewerkende kinderen

Voor kinderen die meewerken in de onderneming van hun ouders bestaat een vereenvoudigde regeling om hun hiervoor te belonen, de zogenaamde kalenderjaarregeling (KJ-regeling). Het loon is aftrekbaar van de belastbare winst en leidt binnen bepaalde grenzen niet tot belastingheffing bij het kind. Een groot voordeel is dat er maar één keer in het jaar een loonaangifte gedaan hoeft te worden.

Toepassing
Voor toepassing van de eenvoudige regeling moet toestemming gevraagd worden aan de Belastingdienst. Als deze toestemming niet is aangevraagd of als niet aan alle voorwaarden is voldaan, gelden de normale administratieve verplichtingen.

Voorwaarden
Deze regeling mag onder de volgende voorwaarden toegepast worden:

  • Er is sprake van een eenmanszaak, maatschap, vof of cv.
  • Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s) en is minimaal 15 jaar.
  • Het kind behoort tot het huishouden van deze ouder.
  • Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • Het kind geniet geen winst uit onderneming.
  • Voor de eerste loonbetaling moeten de naam, het adres en het BSN-nummer van het meewerkende kind samen met een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie worden opgenomen.

Hoogte loon
De beloning dient in verhouding te staan tot de verrichte werkzaamheden. Voor de waardering van kleding, maaltijden en inwoning gleden speciale regels. Het is van belang bij de bepaling van de hoogte van het loon rekening te houden met andere regelingen, zoals de bijverdiengrens voor de studiefinanciering.

Loonaangifte
Binnen één maand na afloop van het kalenderjaar moet de loonaangifte over het gehele vorige jaar ingediend worden bij de Belastingdienst. In de administratie hoeft alleen een specificatie van het uitbetaalde loon bijgehouden te worden.