Beroep op overmacht

Indien door uitzonderlijke omstandigheden, zoals extre­me weersomstandigheden, overlijden of dier- of plan­tenziekte niet voldaan kan worden aan de voorwaar­den voor uitbetaling van betalingsrechten, vergroe­nings­betaling, extra betaling jonge landbou­wers of graasdierpremie, kan een beroep gedaan worden op over­macht. Dit kan verder bijvoorbeeld ook als niet tijdig een vanggewas ingezaaid kan worden na de oogst van de maïs op zand- en lössgrond.

Er moet wel eerst gekeken worden of niet op een an­de­re manier aan de voorwaarden kan worden voldaan.

Het beroep op overmacht moet binnen vijftien werkda­gen, vanaf de dag dat dit mogelijk is, ingediend wor­den bij RVO. Er moet bewijs van de situatie meegestuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld een schaderapport zijn, een bewijs van een arts of dierenarts of foto’s van de situatie. In de praktijk gebeurt het nogal eens dat men pas later – bij een controle – stelt dat er sprake is van overmacht. Dan is het echter te laat.