Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a in 2023

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s). In verband met de oorlog in Oekraïne geldt uit het oogpunt van voedselzekerheid in 2023 een vrijstelling voor GLMC 7 (gewasrotatie) en GLMC 8a (4% niet productief areaal op bouwland). Aan de vrijstelling bij GLMC 8a zit echter wel een beperking bij de eco-regeling.

Wanneer een landbouwer een niet-productieve activiteit (groene braak of bufferstrook met kruiden langs grasland/bouwland) wil inzetten in de eco-regeling, mag deze geen vergoeding voor ‘gederfde inkomsten’ ontvangen als nog niet is voldaan aan de 4%-eis van niet-productief areaal uit GLMC 8a. Zolang niet aan de 4%-eis is voldaan, gelden voor deze eco-activiteiten wel de punten, maar niet de waarde. Voor het deel dat boven de 4% uitkomt, telt de waarde wel mee.

Bij de berekening van het niet-productieve areaal wordt gerekend met weegfactoren. Zo geldt bijvoorbeeld voor een heg, een houtwal of een sloot langs een beheerde rand de weegfactor 2. Voor vijvers/poelen of groene braak is de weegfactor 1,5.