Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een extra nieuwe investeringskorting. De verwachting is dat deze subsidie vooral het MKB zal aanzetten tot investeringen en zo een positieve bijdrage zal leveren aan de werkgelegenheid. Vandaar de toevoeging Baangerelateerde. De BIK heeft een looptijd tot 31 december 2022 en er is een beperkt budget beschikbaar gesteld van € 4 miljard te besteden in twee jaren.

Voor wie?

De BIK staat open voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en personeel in dienst hebben waarvoor zij loonheffing afdragen. Zonder afdracht van loonheffing kan er geen beroep op de investeringskorting worden gedaan. Bedrijven die vallen onder een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kunnen momenteel nog niet van de regeling gebruik maken. Hiervoor is het wachten op goedkeuring van de Europese Commissie en mocht deze er komen dan heeft deze goedkeuring terugwerkende kracht naar 1 januari 2021.

Voorwaarden

Investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen ( machines, gebouwen, inventaris, elektrische bestelauto enz.) vanaf minimaal  € 1.500 per bedrijfsmiddel  met een minimum van € 20.000 per aanvraag.

De investering wordt aangegaan na 1 oktober 2020 , wordt volledig betaald tussen 1-1-2021 en 31-12-2022 en de investering wordt binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik genomen.

Uitgesloten investeringen zijn dezelfde als waarvoor geen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan worden geclaimd zoals gronden , ondergronden gebouwen, woonhuizen , personenauto’s  en bedrijfsmiddelen welke hoofdzakelijk voor de verhuur aan derden zijn bestemd.

Hoogte korting

De hoogte van de korting bedraagt 3,9 % voor investeringen tot de eerste €  5 miljoen , daarboven bedraagt deze 1,8 %. Afhankelijk van het beschikbare budget kunnen deze percentages in 2022 hoger of lager uitvallen. De maximale te verrekenen korting kan niet méér bedragen dan de in het betreffende jaar verschuldigde loonheffing.

Aanvraag

De BIK kan maximaal 4 keer per jaar worden aangevraagd via het RVO-loket. De eerste aanvraag is naar verwachting niet eerder mogelijk dan 1 september 2021. De BIK-verklaring met daarin de hoogte van de korting kan worden verrekend met de loonaangifte. Mocht de verschuldigde loonheffing niet voldoende zijn om de korting te verrekenen dan kan het resterende gedeelte in mindering gebracht worden op de verschuldigde  loonheffing over latere tijdvakken en daarna nog over de reeds afgedragen loonheffingen over eerdere tijdvakken van het betreffende jaar.