Bedrijfsovername? Doe aan gedegen onderzoek

De afgelopen jaren is gebleken dat het coronavirus een andere uitwerking had dan eerder werd verwacht. Er bleek onder andere sprake van een flinke toename in het aantal overnames van bedrijven, met name in bepaalde branches. Mocht je afgelopen zomer (ook) besloten hebben om een bedrijf te (ver)kopen (dit kan op verschillende manieren) houd dan in ieder geval rekening met de zogeheten onderzoeks- en mededelingsplicht van partijen.

Bij een eventuele bedrijfsovername speelt de informatie-uitwisseling tussen partijen namelijk een zéér belangrijke rol. De koper heeft in dat kader een zogeheten onderzoeksplicht en de verkoper een zogeheten mededelingsplicht. De onderzoeksplicht en mededelingsplicht zien op de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsovername. De reikwijdte van de onderzoeksplicht en mededelingsplicht zijn al jaren onderwerp van discussie en hangen af van de concrete omstandigheden van het geval en de zogeheten redelijkheid en billijkheid. Over het algemeen geldt dat de mededelingsplicht zwaarder weegt dan de onderzoeksplicht. Dit sluit aan bij de gedachte dat een verkoper een (onvoorzichtige) koper moet beschermen bij een bedrijfsovername. Er zijn geen formele eisen aan de inrichting van de mededelingsplicht en onderzoeksplicht, maar een zogeheten due diligence-onderzoek is gebruikelijk. De verkoper draagt (op verzoek van koper) informatie aan, welke informatie door koper wordt onderzocht.

Ook op verkoper rust een onderzoeksplicht. Verkoper dient namelijk te onderzoeken of een bedrijfsovername al dan niet in het belang van de vennootschap is. Verkoper moet in dat kader onderzoek doen naar de achtergrond en persoon van de mogelijk koper. Indien na de bedrijfsovername het faillissement van de vennootschap volgt, dan kan de verkoper (voormalige aandeelhouder en bestuurder) onder omstandigheden aansprakelijk zijn. De curator kan namelijk een gerechtelijke procedure aanhangig maken tegen verkoper op basis van kennelijk onbehoorlijk bestuur, hetgeen ook gebeurde in een casus waarover de rechtbank Midden-Nederland onlangs mocht oordelen. Op 29 juni jongstleden oordeelde de rechtbank Midden-Nederland echter dat het eenvoudige internetonderzoek van verkoper in het onderhavige geval voldoende was, mede gelet op de omstandigheid dat partijen elkaar al kenden en de beperkte koopprijs en schuldenpositie van de vennootschap. Dat sprake zou zijn van roekeloos dan wel onzorgvuldig handelen jegens de schuldeisers van de vennootschap door verkoper is daarmee niet vast komen te staan.

Zowel koper als verkoper doen er in het kader van een bedrijfsovername dus altijd verstandig aan om gedegen onderzoek te doen.

Mocht je vragen hebben, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.