Coronamaatregelen: aandachtspunten voor ondernemers

Sinds gisteren (12 maart 2020) zijn er extra maatregelen aangekondigd, zoals thuisblijven bij verkoudheid, zeven dagen van sociale onthouding en indien mogelijk vanuit huis werken.

Afgelopen dagen hebben wij veel vragen gekregen over deze maatregelen en welke gevolgen dit heeft voor u als ondernemer. Hieronder treft u aan de in de afgelopen dagen meest gestelde vragen en antwoorden.

Aanvragen Werktijdverkorting.

Een werkgever kan werktijdverkorting en een WW-uitkering voor werknemers aanvragen. Inmiddels hebben ruim 5000 bedrijven dit al gedaan. Daarbij moet rekening worden gehouden met het volgende:

  • De onderneming is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt (zoals het Coronavirus);
  • Het is de verwachting dat gedurende tenminste 2 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.
  • Een vergunning voor werktijdverkorting kan worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • De vergunning wordt voor minimaal 6 weken verleend. De vergunning kan worden verlengd tot een totale duur van 24 weken. 
  • Meldt de vergunning aan bij UWV.
  • Het UWV zorgt voor een WW-uitkering (welke rechtstreeks wordt betaald aan de werkgever).

Om de WW-uitkering in te laten gaan moet u de aanvraag zo spoedig mogelijk indienen.

Werknemer heeft (milde) klachten en kan niet thuis werken.

Als een werknemer (milde) klachten heeft en daarom uit voorzorg thuis moet blijven, maar niet thuis kan werken, wordt deze werknemer als een zieke werknemer beschouwd. Dat betekent dat hij/ zij recht heeft op loon tijdens ziekte. De hoogte van dit loon hangt af van de afspraken in de individuele arbeidsovereenkomst of cao (tussen 70-100%). Mogelijk dat een verzuimverzekering deze kosten dekt, maar dit zal van de polis afhangen en dient u na te vragen bij de verzekeraar.

De school of kinderopvang van werknemer is gesloten. Werknemer is niet ziek maar moet wel thuis blijven in verband met opvang van de kinderen.

De werknemer heeft niet per definitie recht op loondoorbetaling vanwege deze situatie. Hij kan wel gebruik maken van de gebruikelijke verlofregelingen: calamiteitenverlof voor de eerste dag (betaald). Daarna kan hij eventueel kortdurend zorgverlof opnemen. Dit is per 12 maanden maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidsduur. Werknemer heeft daarbij recht op 70% van zijn loon. Ook kan werknemer eigen verlofdagen of onbetaald verlof opnemen.

Er volgt een gedwongen bedrijfssluiting van overheidswege. Werknemers moeten thuis blijven. Zij zijn echter niet ziek maar het werk is niet geschikt om thuis uit te voeren.

Dit risico komt voor rekening van werkgever. De werknemer behoudt zijn recht op loon. In dit geval is werktijdverkorting een oplossing. 

Er volgt een gedwongen bedrijfssluiting van overheidswege. Werknemers moeten thuis blijven en er zijn werknemers bij die al ziek zijn.

Voor zieke werknemers kan er geen WW-uitkering aangevraagd worden. Zij vallen niet onder de werktijdverkortingsregeling. Deze werknemers hebben recht op loondoorbetaling tijdens ziekte (eventueel vergoedt door een verzuimverzekering). Als de werknemer weer beter is kan wel een beroep worden gedaan op werktijdverkorting. 

Door wegvallende omzet kan een ondernemer zijn belasting niet betalen.

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Heb je vragen over de gevolgen voor jou als ondernemer of de maatregelen welke je kunt nemen, neem dan contact op met een van onze collega’s.