Geactualiseerde begrotingsnormen varkens en melkprijs

Jaarlijks vindt er een overleg plaats met een panel aan deskundigen waarin nieuwe uitgangspunten en normen vastgesteld worden. De lange termijn verwachting wordt als uitgangspunt gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor:

  • het Borgstellingskrediet MKB-landbouw (BL);
  • besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
  • financieringsaanvragen.

Dit is goed om te weten, niet alleen om een eigen visie en toekomstverwachting in beeld te brengen, maar ook voor besprekingen met adviseurs en banken.

Geactualiseerde begrotingsnormen varkens en melkprijs

Door de huidige hoge opbrengstprijzen en die van 2019 is opnieuw de lange termijn voerwinst verwachting omhoog bijgesteld. Bij de laatste aanpassing, halverwege 2019, was deze prognose ook al omhoog bijgesteld ten opzichte van 2018.

Het verwachte saldo minus mestkosten is vastgesteld op gemiddeld € 255 per zeug per jaar en op € 45 per vleesvarken per jaar. Met name bij de zeugen is er een stijging van de voerwinst, maar nemen ook de kosten verder toe.

Langetermijnverwachtingen voor de komende 5 tot 10 jaar in euro's per gemiddeld aanwezig varken per jaar (tussen haakjes inschatting vorig jaar)
  Zeugen Vleesvarkens
Voerwinst   587 (570) 79 (77)
Saldo 365 (349) 67 (66)
Saldo incl. mestafzet  255 (239) 45 (44)

 

Prijzenoverleg mei 2020: tot 2030 melkprijs 36 euro; eerste jaren lager, daarna hoger

De gemiddelde melkprijs tot en met 2030 wordt door het panel ingeschat op € 36,00 per 100 kg melk, inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom (exclusief bijschrijvingen ledenrekening en exclusief 9% btw). Dit is ongewijzigd ten opzichte van de vorig jaar verwachte melkprijs.

Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen een rol. De voerprijzen die vorig jaar zijn ingeschat, worden gehandhaafd.

Tegelijkertijd verwacht het panel dat ook de kosten zullen stijgen door de inpassing van de klimaat-, biodiversiteits- en grondgebondenheidsdoelen op de melkveebedrijven. In de begrotingen is het raadzaam om hier rekening mee te houden.

De eerste jaren wordt een lager melkprijsniveau verwacht als gevolg van de marktverstoring door COVID-19, maar verder vooruitkijkend wordt een hoger niveau ingeschat.

In de prognose op kortere termijn is het wel goed om daar rekening mee te houden.

Gelukkig is de stemming op de zuivelmarkt de laatste dagen weer beter. Het is te hopen dat dit zo blijft en de gemiddelde opbrengstprijs in 2020 mee gaat vallen.

Zeker gezien de droogte van nu en de daarbij behorende extra beregeningskosten.