NOW 2.0 gepubliceerd

De NOW-regeling 2.0 is deze week gepubliceerd. Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies over een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van vier maanden een subsidie aanvragen. De Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) voorziet in deze subsidie en kan vanaf 6 juli worden aangevraagd.

De NOW 2.0 is de opvolger van de NOW. De NOW voorziet in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart, april en mei 2020. NOW 2.0 beslaat de loonkosten van juni, juli, augustus en september 2020.

Hieronder treft u een samenvatting van de regeling aan:

  • De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. Werkgevers hoeven daarbij niet aan te tonen waardoor de omzetdaling is veroorzaakt. (100% omzetdaling is 90% subsidie; 50% omzetdaling is 45% subsidie, minder dan 20% omzetdaling is 0% subsidie)
  • De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een viermaandsperiode waarvan de startdatum valt op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als aan de werkgever ook NOW is verleend en de werkgever heeft zijn aanvraag NOW niet ingetrokken, moet de omzetperiode direct aansluiten aan de omzetperiode van de NOW.
  • Uitgangspunt is dat door de NOW zoveel mogelijk werkgelegenheidsverlies wordt voorkomen. Van de werkgever wordt dan ook verwacht dat hij in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 bij het UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen.
  • Gegevens over de loonsom baseert het UWV op de ingediende loonaangiften, waarbij als uitgangspunt het derde aangiftetijdvak van 2020 (bij maandaangifte de maand maart 2020) wordt genomen.
  • Aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Dit gebeurt via een forfaitaire opslag voor werkgeverslasten van 140% over de viermaandsperiode.
  • De werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag indienen, alleen elektronisch via de website van het UWV. De aanvraag kan worden ingediend van 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.
  • De werkgever moet na 15 november 2020 een formele vaststelling van de subsidie aanvragen. Hij heeft daarvoor dan 24 weken de tijd. Eindigt de omzetperiode waarop de subsidie is gebaseerd na 15 november 2020, dan is de uiterste termijn 24 weken na afloop van de omzetperiode. Als een accountantsverklaring vereist is, is die termijn 38 in plaats van 24 weken.
  • Als een werkgever in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 toch ontslag aanvraagt bij het UWV, wordt bij de definitieve vaststelling van de subsidie een extra vermindering (“boete”) doorgevoerd ter grootte van 100% van de loonsom van die ontslagen werknemer.

De werkgever mag over 2020 geen dividend aan aandeelhouders uitkeren of andere winstuitkeringen aan derden doen. Ook geldt over 2020 een verbod op bonussen of winstdeling aan het bestuur en directie van het concern en de subsidievragende rechtspersoon of vennootschap. Ten slotte geldt over 2020 een verbod op het inkopen van eigen aandelen.

 

Daarnaast zijn er nog een tweetal aanpassingen waar wij u op wijzen:

Vaststelling subsidie NOW 1.0 en NOW 2.0 niet gelijktijdig aanvragen
Een werkgever die zowel een aanvraag voor de NOW als voor de NOW 2.0 heeft ingediend, hoeft de uiteindelijke vaststelling van de subsidie voor beide regelingen niet gelijktijdig aan te vragen. Iedere aanvrager van de NOW kan de definitieve subsidieaanvraag vanaf 7 oktober 2020 indienen. Dit is geen verplichting. Als werkgever kun je er namelijk ook voor kiezen om de vaststelling van de definitieve subsidie voor de NOW en de NOW 2.0 gelijktijdig aan te vragen ná 15 november 2020.

Via UWV uitbetaalde uitkeringen niet gefilterd uit de loonsom
In de NOW 2.0 is een aanpassing opgenomen die ook voor de NOW geldt. Uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald, worden niet gefilterd uit de loonsom. Dit bleek uitvoeringstechnisch niet mogelijk te zijn. Het gaat hier met name om betalingen in het kader van de no-riskpolis Ziektewet en de Wet arbeid en zorg (Wazo).