Regeling 'Onwerkbaar weer'

Vorige week hebben we in ons land te maken gehad met extreem winterweer.

Wat als personeel thuis komt te zitten wegens deze bijzondere winterse omstandigheden?

Wanneer een werknemer wegens zogeheten onwerkbaar weer, zoals vorst ijzel en sneeuw, niet kan werken, dan komt hij/zij mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. Dit betreft een bijzondere WW-uitkering, die duurt zolang deze omstandigheden spelen. In de toepasselijke cao is bepaald of en wanneer een bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling. De eerste dagen waarop een werknemer niet kan werken, zijn zogeheten wachtdagen en voor deze wachtdagen geldt dat een werkgever het loon zelf doorbetaalt. Het aantal wachtdagen is afhankelijk van de soort weersomstandigheden. Bij vorst, ijzel en sneeuw zijn er twee wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. In het geval van overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar.

Na afloop van de wachtdagen kun je als werkgever voor de werknemers een WW-uitkering aanvragen (uiteraard indien en voor zolang de omstandigheden spelen).

Allereerst dien je er als werkgever alles aan te doen om te voorkomen dat werknemers niet kunnen werken. Daarnaast dient er nog aan een aantal voorwaarden te worden voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor deze WW-uitkering:

 • de werkgever dient dagelijks voor 10.00 uur een melding te doen van het onwerkbare weer bij het UWV. Het UWV controleert aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich daadwerkelijk voordoen;
 • de werknemers mogen tijdens onwerkbaar weer niet aan het werk zijn, ook niet ergens anders. Ze mogen ook niet op de werkplek aanwezig zijn;
 • de werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Werkt de werknemer normaal minder dan 10 uur per week? Dan moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken;
 • de werkgever moet de WW-uitkering uiterlijk binnen 26 weken na de eerste dag waarop de werknemers door onwerkbaar weer niet hebben kunnen werken, bij het UWV aanvragen. Een te late aanvraag neemt het UWV niet meer in behandeling, waardoor er geen WW-uitkering meer wordt verstrekt.

Bij het bepalen van het dagloon wordt niet gekeken naar het loon over een jaar uit alle dienstbetrekkingen samen, maar alleen naar het loon dat een werknemer op dat moment verdiende. In de cao Bouw & Infra is afgesproken dat het salaris bij onwerkbaar weer wordt aangevuld tot 100 procent. De werkgever krijgt via het UWV een WW-uitkering (van 75 procent), waarmee hij de werknemer kan betalen.

Tijdens periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee:

 • feestdagen;
 • bijzonder verlof;
 • rustdagen;
 • atv-uren en roostervrije dagen;
 • vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen;
 • al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers;
 • dagen waarop de werknemer in detentie is.

Indien een werknemer via zijn werkgever een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer ontvangt, terwijl hij in de periode dat hij deze uitkering krijgt bij een andere werkgever werkt, moet hij de uren die hij elders heeft gewerkt aan het UWV door te geven.

Mocht je vragen hebben over de Regeling onwerkbaar weer, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.