Registreer op tijd je UBO

Uiterlijk op 27 maart a.s. moet iedere organisatie in Nederland haar UBO(‘s), de zogeheten uiteindelijk belanghebbende(n), hebben ingeschreven. Geregeld krijgen wij hier nog vragen over.

Een UBO is de natuurlijk persoon die uiteindelijk de bepalende rol speelt binnen een stichting, vereniging, vennootschap of rechtspersoon. Die bepalende rol kan voortvloeien uit het zijn van eigenaar van een onderneming of bijvoorbeeld het hebben van zeggenschap. Er kunnen meerdere UBO’s binnen een organisatie bestaan.

Verschillende rechtsvormen moeten hun UBO inschrijven, zoals stichtingen, verenigingen, vennootschappen onder firma maar ook besloten vennootschappen. Op de website van het Handelsregister staat vermeld welke rechtsvormen verplicht zijn om hun UBO in te schrijven.

De UBO kan ingeschreven worden door middel van een formulier dat op de website van het Handelsregister gedownload kan worden. Er zijn verschillende formulieren voor de diverse rechtsvormen. Het formulier is tevens een leidraad voor het bepalen van de UBO, doordat het de volgorde weergeeft op basis waarvan de UBO moet worden vastgesteld. Veelal komt het er op neer dat de UBO de persoon is die tenminste 25% van het stemrecht of eigendomsrecht van een organisatie heeft. Bij het formulier dienen bewijsstukken te worden gevoegd, zoals statuten, aandeelhoudersregister of stemrechtovereenkomsten.

Iedere rechtsvorm die verplicht is om de UBO in te schrijven dient dit voor 27 maart aanstaande te doen. De grootte van de organisatie, noch de winstgevendheid of de mate van bedrijfsactiviteiten zijn relevant voor de verplichting tot het inschrijven van de UBO. Ook al ben je eigenaar van een vennootschap waar nagenoeg geen activiteiten meer vanuit worden verrichten, de inschrijving van de UBO blijft verplicht.

Het vaststellen van de UBO(‘s) is niet in alle situaties eenvoudig. Soms zijn er meerdere aandeelhouders die geen van allen meer dan 25% van de aandelen houden, of bestuurders die geen van allen meer dan 25% stemrecht hebben. Voor die situaties is de pseudo-UBO in het leven geroepen. Veelal zullen dit personen zijn die verantwoordelijk zijn voor het hoger management van de organisatie.

Wij hebben al vele organisaties geholpen bij het bepalen en inschrijven van hun UBO(‘s).  Heb je vragen over de inschrijving van de UBO of word je hierbij graag ondersteund, neem dan contact met ons op.