Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, wat betekent dat?

Het einde van het jaar is vaak het moment om lege, niet meer gebruikte BV’s op te ruimen. Ontbinding voor het einde van het jaar betekent dat over het betreffende jaar geen jaarrekening meer hoeft te worden opgemaakt; ontbinden met terugwerkende kracht is niet mogelijk, dus een en ander moet echt voor het einde van het jaar bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zijn.

De wet kent twee procedures voor ontbinding, de reguliere (met vereffening, publicatie van een plan van verdeling, verzettermijn e.d.) en een versnelde, ook wel turboliquidatie genoemd. Bij de laatste is alleen een ontbindingsbesluit en inschrijving daarvan bij de Kamer van Koophandel nodig. Voorwaarde is wel dat er per saldo geen baten meer zijn, maar schulden zijn geen bezwaar.

Voor na een turboliquidatie niet betaalde schuldeisers is het bij een turboliquidatie bijna ondoenlijk aan te tonen dat er nog baten waren geweest waaruit zij hadden kunnen worden voldaan, als geen turboliquidatie was toegepast, omdat geen informatie voor hen toegankelijk is.

De overheid verwacht dat een aanzienlijk aantal ondernemers die getroffen zijn door de uitbraak van het COVID-19 virus op korte termijn hun bedrijf willen beëindigen door middel van een turboliquidatie, wat tijdelijk een verhoogd risico op misbruik van de turboliquidatie zou betekenen. Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wordt daarop ingesprongen.

Het wetsvoorstel omvat daarom een verplichting voor het bestuur om financiële verantwoording af te leggen. Binnen tien werkdagen na ontbinding van de rechtspersoon (de turboliquidatie) moet het bestuur bij de KvK de volgende stukken deponeren:

  1. een balans en staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de BV is ontbonden;
  2. een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten en het onbetaald laten van de schulden (indien van toepassing);
  3. een slotuitdelingslijst (als voorafgaand aan de ontbinding schuldeisers zijn voldaan);
  4. de jaarrekening over eerdere boekjaren voor zover die nog niet werden gepubliceerd.

 

Daarnaast dient het bestuur de eventuele schuldeisers direct op de hoogte te brengen van de deponering. Niet naleven van voornoemde verplichtingen is bovendien strafbaar.

Een invoeringsdatum van de wet is nog niet bekend, maar invoering op korte termijn (eind 2021/begin 2022) behoort nog tot de mogelijkheden. Vanwege het tijdelijke karakter van het verhoogde risico zou de wet voor twee jaar moeten gaan gelden, maar er gaan ook stemmen op voor een meer definitief karakter.

Wie over een lege BV beschikt wordt onder de nieuwe wet dus met meer formaliteiten en mogelijk een hoger risico op aanspraken van schuldeisers geconfronteerd. In dat geval kan het een overweging zijn om de lege BV op korte termijn op te ruimen.