Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking vanaf 15 november

In eerdere bijdragen (Tijdelijke wet transparantie Turboliquidatie, wat betekent dat?) hebben wij al gewezen op de komst van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. De invoeringsdatum is nu bepaald op 15 november 2023 en de wet gaat in eerste instantie voor 2 jaar gelden. Het tijdelijke karakter heeft te maken met de verwachte tijdelijke toename van liquidaties van ondernemingen na corona en wellicht kan de invoering nu ook niet los gezien worden van het op korte termijn aflopen van het betalingsuitstel voor belastingschulden.

Turboliquidatie is de snelle procedure tot ontbinding en uitschrijving van BV’s die alleen gevolgd kan worden als er geen baten meer zijn in de BV. Als er wel baten zijn moet een veel langere route gevolgd worden vanwege de noodzakelijke vereffening. Vanaf 15 november gaat een aantal extra verplichtingen gelden bij turboliquidaties, wat dus een lastenverzwaring oplevert, al blijft de andere procedure met vereffening nog steeds duidelijk langer.

Het niet naleven van de nieuwe verplichtingen is strafbaar en dus bestaat dan het risico van boetes of een verbod als bestuurder van andere rechtspersonen op te treden, maar het belangrijkste is dat achtergebleven schuldeisers meer mogelijkheden krijgen om bestuurders aan te spreken, als bijvoorbeeld voorafgaand aan de liquidatie er nog wel baten waren die aan aandeelhouders zijn uitgekeerd.

De verplichtingen omvatten het deponeren van een balans en staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de BV wordt ontbonden, een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten en het onbetaald laten van de schulden (indien van toepassing), lijsten van schulden die voorafgaand aan de ontbinding zijn voldaan en de jaarrekeningen over eerdere boekjaren en ook het van een en ander op de hoogte stellen van schuldeisers. Als deze verplichtingen niet zijn nageleefd, kunnen schuldeisers ook inzage in de administratie van de BV vorderen.

Als toch al het voornemen bestaat een BV af te wikkelen, is het wellicht een overweging om deze voor de genoemde datum via een turboliquidatie te ontbinden. Wat blijft gelden: deze procedure mag alleen worden toegepast, als er geen baten meer zijn in de BV en het is aan te bevelen dit te toetsen met een vermogensopstelling. Daarmee kan ook voorkomen worden dat na de inschrijving van de liquidatie bij de KvK niet meer beschikt kan worden over toch nog aanwezige vermogensbestanddelen zoals tegoeden op bankrekeningen.

Maar publiceren van cijfers, informeren van schuldeisers en eventueel een inzagerecht voor schuldeisers, boetes en/of een bestuursverbod is voor 15 november dus nog niet aan de orde.

Wij bekijken graag de mogelijkheden met jou. Neem contact met ons op!