Tips voor het vastleggen van betaalafspraken

De OOvB blogger van deze week is Mariëlle te Lindert, werkzaam bij de vestiging Uden. Ze geeft in haar blog tips voor het goed vastleggen van een betalingsregeling.

Iedere ondernemer heeft er weleens mee te maken. Een klant die de factuur niet of niet volledig kan betalen. Nu de coronamaatregelen weer worden opgeschaald zullen mogelijk (meer) betalingsachterstanden ontstaan. In deze blog geef ik tips voor het goed vastleggen van een betalingsregeling.

 1. Leg de betaalafspraken schriftelijk vast. Dit geeft alle partijen duidelijkheid over de gemaakte afspraken. Ook kan het als bewijs dienen dat de klant de vordering erkent. De klant kan dan op een later moment moeilijker verweer voeren tegen de vordering.
   
 2. Bepaal of je aanspraak maakt op vergoeding van rente en/of incassokosten en bevestig dit zo nodig in de brief. Over incassokosten volgt hieronder meer informatie.
   
 3. Benoem het aantal termijnen waarin het openstaande bedrag moet worden betaald. Vermeld hierbij ook duidelijk de data waarop iedere termijn op de bankrekening bijgeschreven dient te zijn. Probeer het aantal betalingstermijnen beperkt te houden. Hoe meer termijnen, des te groter de kans dat de betalingsregeling op enig moment niet meer wordt nagekomen.
   
 4. Gaat het om grote bedragen? Dan kan het zinvol zijn om de betaalafspraken vast te leggen in een notariële akte. Op basis van een notariële akte kunnen beslagmaatregelen worden getroffen als de klant de betaalafspraken niet nakomt.
   
 5. Zet in de brief de gevallen uiteen wanneer de betalingsregeling komt te vervallen, bijvoorbeeld indien een of meer termijnen niet op tijd worden voldaan of indien de klant failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt.
   
 6. Benoem zo nodig wat de vervolgstap is indien de betalingsregeling niet wordt nagekomen. Wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven?

 

Hoe zat het ook alweer met de incassokosten?

Incassokosten worden ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd en zijn bedoeld als vergoeding voor het versturen van aanmaningen, het voeren van telefoongesprekken en het treffen van een betalingsregeling. De hoogte van de incassokosten wordt berekend over de openstaande factuur (hoofdsom) aan de hand van de volgende staffel.

 

Hoofdsom

         

Hoogte incassokosten

Over de eerste €2.500

 

15% (minimaal €40)

Over de volgende €2.500

 

10%

Over de volgende €5.000

 

5%

Over de volgende €190.000

 

1% (maximaal € 6.775)

 

Bij zakelijke klanten hoef je geen aanmaning te sturen waarin aanspraak wordt gemaakt op de incassokosten. De incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. Het bedrag aan incassokosten kan dus vermeld worden in de brief waarin de betalingsregeling wordt bevestigd. Op het internet zijn diverse websites aanwezig met een rekenmodule voor de berekening van de hoogte van de incassokosten.

Wist je dat OOvB ook kan helpen bij het incasseren van je openstaande facturen? Neem contact met een van onze juristen op voor meer informatie.

Eerdere blogs: