Transitie veehouderijen - omschakeling naar natuurinclusieve landbouw

Veehouders of een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven waarvan minimaal één veehouder is, kunnen subsidie ontvangen voor het (laten) opstellen van een businessplan waarmee de omschakeling van een reguliere naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering wordt gerealiseerd.

 

De subsidie is bedoeld voor landbouwers in Noord-Brabant die in de toekomst wellicht om willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. De regeling ondersteunt landbouwers om zich te verdiepen in de mogelijkheden op dit gebied en advies in te winnen. Ondernemers kunnen een bedrag van € 10.000 aanvragen voor het laten opstellen van een businessplan.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de aanvrager is een agrarische ondernemer met een veehouderijbedrijf of een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven waarvan minimaal één veehouder is;
  • ten minste 50% van het grondoppervlak waarop natuurinclusieve bedrijfsvoering betrekking heeft, ligt buiten het Natuurnetwerk Brabant;
  • Er is een projectplan beschikbaar waarin in ieder geval is opgenomen:
  1. een omschakelplan
  2. een sluitende en realistische projectbegroting voor het maken van een businessplan.

Eerste instantie was er voor deze regeling € 700.000 gereserveerd. Dit budget is nu echter verhoogd naar € 1 miljoen. En ook de deadline is verlengd, van oktober 2021 naar 31 december 2022.

Voor meer informatie over deze regeling neem contact op met ons. Wij helpen je graag verder.

Meer subsidie artikelen: