Wet BIG aan vernieuwing toe, volgens professionals

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) bestaat al meer dan 30 jaar en het is hoog tijd om deze stevige wet te herzien, aldus consultants en professionals in de zorg. In de wereld van de gezondheidszorg zijn er wetten die als een soort historische canon fungeren en de evolutie van de sector weerspiegelen. Denk aan de AWBZ, de Ziekenfondswet, de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015, de Wgbo en de Wkkgz.

Wet BIG aan vernieuwing toe, volgens professionals

Een essentieel onderdeel van deze 'zorgcanon' is de Wet BIG, die geleidelijk op 1 januari 1994 in werking trad en de Wet uitoefening geneeskunst uit 1865 verving, waarmee het verbod op onbevoegde uitoefening van de geneeskunde werd opgeheven. De Wet BIG heeft tot doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen en te waarborgen, evenals de bescherming van patiënten tegen ondeskundig en nalatig handelen door professionals. De wet regelt zaken zoals titelbescherming, (her)registratie, voorbehouden handelingen en tuchtrecht.

De Wet BIG heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen:

  • Aanpassingen van het tuchtrecht (2019).
  • Struikelblokken bij het wetsvoorstel BIG II voor functiedifferentiatie onder verpleegkundigen (2019).
  • Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de toekomst van de wet en de mogelijke verschuiving naar persoonlijke portfolio's (2019).
  • Een verkenning naar de "Toekomstbestendigheid van de Wet BIG" door het Ministerie van Volksgezondheid naar aanleiding van het RVS-advies (2020).
  • Bevindingen en aanbevelingen van deze verkenning werden in 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd, met plannen voor een communicatiecampagne en een hernieuwde discussie over voorbehouden handelingen.
  • De Gezondheidsraad is gevraagd advies uit te brengen over een toekomstgericht toetsingskader voor voorbehouden handelingen en nieuwe beroepen (2023), waarvan de resultaten in 2024 worden verwacht.

 

Er bestaan uiteenlopende opvattingen over de toekomst van de Wet BIG, maar het is duidelijk dat deze wet, ondanks zijn stabiliteit, moet evolueren om tegemoet te komen aan veranderende opvattingen en behoeften in de zorgsector.