Coronacrisis: mogelijkheden voor een lager en een hoger (onbelast) salaris!

Het coronavirus treft de hele economie en dus ook ondernemers/werkgevers. Om de nadelige gevolgen hiervan af te zwakken heeft de overheid diverse steunmaatregelen getroffen. Ook zijn enkele wettelijke regelingen versoepeld. Hierna zal worden ingegaan op versoepelingen ten aanzien van het salaris dat een B.V. aan haar directeurgrootaandeelhouder (DGA) moet uitkeren. Ook wordt de mogelijkheid besproken om een hoger salaris (onbelast!) uit te betalen.

Een lager salaris

Er zijn wettelijke regels over het minimumsalaris dat een DGA uit zijn B.V. moet verlonen. Dit loon is gelijk aan het hoogste van de volgende 3 bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • Het hoogste loon van de overige werknemers van de onderneming
  • € 46.000

Voornoemde regeling vormt nogal eens een bron van discussie met de Belastingdienst omdat het loon volgens de Belastingdienst te laag is vastgesteld. Als gevolg van de coronacrisis kan het loon worden verlaagd naar rato van de omzetdaling. De omzet over januari tot en met april 2020 wordt dan vergeleken met diezelfde periode over 2019. De uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met het gebruikelijk loon uit 2019. Een omzetdaling maakt het dus mogelijk om een lager salaris te genieten zonder discussie met de Belastingdienst. Er worden nog wel voorwaarden aan de salarisdaling verbonden, namelijk:

  • De rekening-courantschuld bij of het dividend uit de B.V. neemt niet toe door het lagere loon
  • Als het verloonde bedrag hoger is dan volgt uit voornoemde berekening, dan wordt aangesloten bij het hogere loon uit de salarisadministratie

Naast voornoemde praktische regeling blijft het onder omstandigheden mogelijk om een nog lager loon aannemelijk te maken, bijvoorbeeld ingeval van structureel verlies.

Een hoger (onbelast) salaris

Op basis van de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever 1,2% van het fiscale loon besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zonder dat hierover belasting moet worden betaald. Per 1 januari 2020 is voornoemd percentage verhoogd naar 1,7% van de loonsom tot maximaal € 400.000 (en 1,2% over het meerdere boven € 400.000). Als stimuleringsmaatregel is het mogelijk om zelfs 3% van de loonsom onbelast uit te betalen tot maximaal € 400.000 (en 1,2% over het meerdere boven € 400.000). Deze verhoging biedt werkgevers de mogelijkheid hun werknemers extra financieel tegemoet te kunnen komen en zo indirect de zwaar getroffen sectoren te kunnen steunen. Deze regeling geldt ook voor DGA’s en kan alleen in 2020 worden benut. Ten opzichte van eerder dit jaar kan dus 1,3% van het loon extra onbelast worden uitbetaald.