De agrarische investeringsopties op de nieuwe MIA/VAMIL lijst en EIA lijst voor 2020

Hierbij treft u een lijst aan met voorbeelden van agrarische investeringen die voorkomen op de MIA VAMIL lijst en ook een lijst met EIA investeringen agrarisch.

Belangrijk : aanvragen binnen 3 maanden na aangaan van de verplichtingen!

Bij twijfel kunt u altijd bij ons informeren of iets op de lijst staat of niet.

We hebben een samenwerkingsverband met Boonstoppel Subsidie advies.

Een gespecialiseerd subsidie-advies kantoor met 10 adviseurs. Zij kennen alle subsidie mogelijkheden en gaan graag voor u na of iets onder een regeling valt of niet.

Wij helpen u graag en samen met Boonstoppel Subsidie advies kijken we welke subsidiemogelijkheden er voor u zijn.

VAMIL MIA lijst 2020: percentages MIA ongewijzigd : 13,5% - 27% - 36%

Vamil-investeringen mogen voor 75% willekeurig worden afgeschreven.

Milieuvriendelijke investeringen kunnen in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Bij bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan mag, afhankelijk van het bedrijfsmiddel, 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken.

Daarnaast kunnen bepaalde investeringen voor 75% willekeurig worden afgeschreven. In een aantal gevallen is er sprake van een maximumbedrag wat voor de regelingen in aanmerking komt.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die op de milieulijst staan:

 • kassen voor milieuvriendelijke productie of biologische teelt
 • groen label kassen
 • proefstallen
 • stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met ammoniakreductie
 • apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen
 • stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)
 • getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee
 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening
 • apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting
 • emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of  fruit- of boomteelt
 • mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem
 • kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt

Aanvragen moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De milieulijst 2020 geldt voor investeringen, waarvoor in 2020 verplichtingen zijn aangegaan. Per melding dient de investering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor MIA of Vamil.

Investeringen waarop de Energie-investeringsaftrek (EIA) is toegepast, komen niet in aanmerking voor MIA. EIA en Vamil mogen wel gelijktijdig worden toegepast. Andere investeringssubsidies verlagen het investeringsbedrag waarop MIA en Vamil van toepassing is.

     

EIA 2020 lijst (45%): Energie Investering Aftrek

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Het betreffende bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen van de Energielijst. De investering moet minimaal € 2.500 bedragen. Het percentage van de EIA bedraagt 45% (net als 2019).

De EIA moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangevraagd via het eLoket bij RVO. Het jaar van het aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend of de energielijst 2020 (of een ander jaar) van toepassing is.

Investeringen uit de land- en tuinbouw die voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

 • bandenspanningsregelsysteem
 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
 • energiezuinige koel- en vriesinstallatie
 • energie-efficiënte melkkoeling
 • energie-, gevel- en buitenschermen
 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen
 • energiezuinige ventilator (in de plaats gekomen van debietregeling ventilator)
 • HR-luchtverwarmer
 • isolatie voor bestaande constructies
 • LED-verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen
 • verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen
 • warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers
 • warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
 • warmtepomp
 • grondwarmtewisselaar
 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 15 kW

  Als een investering niet onder één van de specifieke bedrijfsmiddelen is omschreven, kan deze aangevraagd worden onder een van de generiek omschreven bedrijfsmiddelen.

  Het is niet toegestaan om een investering die naar aard, gebruik en toepassing overeenkomt met een specifiek omschreven bedrijfsmiddel uit de wettekst te melden als een generiek omschreven bedrijfsmiddel. De volgende regels gelden voor de combinaties EIA met andere regelingen:

 • Investeringssubsidies verlagen het investeringsbedrag waarop de EIA-regeling van toepassing is.
 • EIA kan aangevraagd worden in combinatie met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 • Indien zowel de EIA als de MIA van toepassing is, moet er een keuze tussen beide regelingen gemaakt worden of moeten de investeringskosten opgesplitst worden in een EIA- en een MIA-aandeel. Het voordeel van EIA is veelal groter dan het voordeel van MIA.
 • EIA is niet mogelijk in combinatie met de SDE+-regeling.
 • Wanneer men gebruik maakt van de EIA voor een installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit, kan geen gebruik gemaakt worden van het verlaagd tarief van de Energiebelasting

 

Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder met deze ingewikkelde materie.