Subsidieregeling jonge landbouwers vanaf 2 december 2019 open

Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.

Jonge landbouwers kunnen vanaf 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf. Deze subsidieregeling in het kader van het Plattelandsontwikkelings­programma 2014-2020 (POP3) wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat elke provincie een eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit kent met mogelijk afwijkende voorwaarden.

Er is sprake van een jonge landbouwer indien men jonger is dan 41 jaar, een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding heeft afgerond of tenminste over drie jaar werkervaring op een landbouwbedrijf beschikt, zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf vestigt, en er sprake is van daadwerkelijke, langdurige zeggenschap.

Alleen investeringen die op de bij de regeling behorende investeringslijst staan komen in aanmerking voor subsidie. Provincies kunnen kiezen uit een aantal investeringscategorieën (zie bijlage). Elke investering levert een aantal punten (duurzaamheidsscore) op. Het gemiddeld aantal punten van de aangevraagde investeringscategorieën is van belang voor de rangschikking van de aanvragen.

Kosten zijn slechts subsidiabel als de kosten worden gemaakt nadat een aanvraag om subsidie ingediend is.

Er zijn twee opties die provincies kunnen toepassen voor het berekenen van de hoogte van de subsidie:

 • De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten indien het landbouwbedrijf volledig bestaat uit jonge landbouwers. Indien er naast de jonge landbouwer(s) ook niet niet-jonge landbouwers zijn, vindt er een korting op de subsidie plaats.
 • De subsidie wordt (op verzoek van de aanvrager) berekend op basis  van de verdeling van het eigen vermogen van de onderneming. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Subsidiebedrag: subsidiabele kosten x 30% x % eigen vermogen.

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000. Per investering kan een minimumbedrag vastgesteld worden.

Aanvragen
De subsidie moet op het persoonlijke BRS-nummer aangevraagd worden bij de RVO. Daarvoor zal de jonge landbouwer moeten inloggen met zijn DigiD-code. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de duurzaamheidsscore. De hoogst gerangschikte aanvragen komen het eerst in aanmerking voor toekenning.

Exacte voorwaarden
Voor de exacte voorwaarden (onder meer investeringslijst en berekening hoogte subsidie) zal gekeken moeten worden naar de regeling in de betreffende provincie. De provinciale regelingen zijn te vinden via de website http://regiebureau-pop.nl/provincies . Nadere informatie is ook te vinden op https://mijn.rvo.nl/subsidie-en-financiering-aanvragen .

Investeringslijst subsidie jonge landbouwers december 2019 (onder voorbehoud)

 1. Zonnepanelen en -collectoren
 2. Windmolen
 3. Kleine windturbine
 4. Systemen voor precisielandbouw
 5. Mechanische mestscheidingsinstallatie
 6. Machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding
 7. Machine voor spitten en zaaien en poten/planten tegelijk
 8. Voorzieningen voor weidegang
 9. Koematras, waterbed
 10. Varkensvriendelijke vloeren
 11. Open watervoorzieningen voor pluimvee
 12. Pat cooling in stallen voor veehouderij
 13. Energiebesparende maatregelen met behulp van systemen die warmte of koelte hergebruiken om te verwarmen of te koelen
 14. Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling
 15. Emissiearme vloeren voor stallen melkveehouderij en vleeskalverhouderij
 16. Biobed of biofilter
 17. Fijnstofreducerende maatregelen pluimveestallen
 18. Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van pluimveestallen
 19. Luchtwassystemen in de veehouderij
 20. Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwassers
 21. Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt
 22. Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten
 23. Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 24. Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
 25. Systemen om productierisico’s te verkleinen
 26. Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij

Let op! Een provincie kan ervoor kiezen niet alle investeringscategorieën open te stellen.

Deze informatie is gebaseerd op de regeling van de Provincie Overijssel, gepubliceerd op 8 november 2019.