EIA Energie Investeringsaftrek 2022

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Het percentage van de EIA bedraagt in 2022 45,5%. Het totale bedrag aan energie-investeringen moet minimaal € 2.500 per onderneming per kalenderjaar bedragen.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die voor de EIA regeling in aanmerking komen zijn:

HR-luchtverwarmer

 • warmte-terugwinningssysteem uit luchtwassers
 • verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen
 • energiezuinige ventilator (in de plaats gekomen van debietregeling ventilator)
 • warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
 • isolatie voor bestaande constructies
 • LED-verlichting in of bij bedrijfsgebouwen
 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
 • warmtepomp
 • energiezuinige koel- en vriesinstallatie
 • energie-efficiënte melkkoeling
 • energie-, gevel- en buitenschermen
 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen
 • bandenspanningsregelsysteem
 • grondwarmtewisselaar
 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 15 kW en
 • kleinverbruikersaansluiting tot en met 3 x 80 ampère.

Zonnepanelen op landbouwgrond of in natuurgebieden komen niet in aanmerking.

Nieuwe MIA VAMIL lijst 2022 bekend met hogere MIA aftrek in 2022 (t.o.v. 2021)

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die op deze milieulijst 2022 staan:

•  kassen voor biologische teelt; •  groen label kassen die voldoen aan het certificatieschema GLK15; •  proefstallen; •  stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met ammoniakreductie; •  klimaat- en dierenmonitoringssysteem; •  formalinevrij bad voor de desinfectie van klauwen van vee; •  apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen; •  stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV14); •  getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee; •  automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers; •  duurzame varkens- of pluimveestal, eventueel met bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie; •  stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen; •  ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel; •  spuitmachines voor plaats specifieke toediening; •  apparatuur voor plaats specifieke bemesting; •  emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit- of boomteelt; •  kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen; •  mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem; •  regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van mest; •  bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt.

 

Aanvragen moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De milieulijst 2022 geldt voor investeringen, waarvoor in 2021 verplichtingen zijn aangegaan. Per melding dient de investering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor MIA of Vamil.

Heb jij vragen of wil je meer informatie? Neem contact met ons op!