Innovatie Agrifood

Vanuit deze nieuwe regeling kan subsidie worden verstrekt voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van een kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw en die bijdragen aan de doelen van de Koersnotitie AgriFood in de vorm van:

  • met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in activa op landbouwbedrijven;
  • marktonderzoek, productontwerp en productdesign of het opstellen van aanvragen voor de erkenning van kwaliteitsregelingen;
  • kennisoverdracht en voorlichting;
  • afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten; of
  • onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector.

 

Subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkende) mkb-ondernemingen of organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding. De maximale subsidie varieert per onderdeel van 40% tot 60% van de subsidiabele kosten, maar bedraagt voor elk onderdeel wel maximaal € 35.000 per jaar.