Investeringsfonds Duurzame Landbouw zoekt agrariërs met plannen om te verduurzamen

Aantrekkelijke financiering vanuit het Investeringsfonds.

In juli is het Nationaal Groenfonds het loket Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Iedere boer of tuinder die planmatig aan de transitie van zijn of haar bedrijf werkt, kan zich inschrijven voor een aantrekkelijke financiering vanuit het Investeringsfonds. Het financieringsbudget is het eerste jaar beperkt tot 10 miljoen euro, daarom: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Veel boeren, tuinders en samenwerkingsverbanden werken aan verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Kringlopen sluiten, beter bodembeheer, minder stikstofuitstoot, meer biodiversiteit. De financiering hiervan is vaak één van de belemmeringen.

De financiering is voor alle soorten primaire bedrijven in de land- en tuinbouw. Belangrijke criteria zijn dat de ondernemer een integrale aanpak hanteert en dat de bedrijfsvoering bijdraagt aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Daarnaast moet de ondernemer een bijdrage leveren aan minimaal vier van de volgende doelen:

reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen, emissiereductie broeikasgassen, vermindering nitraatuitspoeling, vergroting biodiversiteit, versterken duurzaam bodembeheer, vergroting circulair veevoergebruik en verbetering dierenwelzijn en diergezondheid. Er mag overall geen achteruitgang zijn.

Hoe en in welke mate de ondernemer een bijdrage levert aan de genoemde doelen en dus welke maatregelen worden genomen, is zijn of haar eigen keuze. Een onafhankelijke beoordelingscommissie met mensen uit praktijk en wetenschap beoordeelt de verwachte bijdrage aan de doelen en de integraliteit van de aanpak. Als de commissie het plan inhoudelijk heeft goedgekeurd, bekijkt het Groenfonds met de ondernemer en de andere financier(s) hoe het plan financieel haalbaar wordt met een lening vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw.

De lening van het Nationaal Groenfonds is altijd een cofinanciering. Bij de ondersteuning van ondernemers is samenwerking met de (huis)bankiers of andere financiers een voorwaarde. De lening zelf is langlopend (tot 12 jaar) en heeft een lange grace-period (tot 6 jaar aflossingsvrij). De maximale financiering per bedrijf is 400.000 euro tegen een zeer lage vaste rente van 1%. Het eerste jaar kunnen naar verwachting 35 bedrijven een financiering ontvangen voor omschakeling naar een meer duurzame manier van produceren. Wie met een goed plan in een vroeg stadium inschrijft, maakt de meeste kans op financiering.

Via de website van het nationaalgroenfonds kunnen boeren, tuinders en hun financieel adviseurs meer informatie vinden over het IDL. Is er extra financiering nodig voor de uitvoering van de transitie naar meer duurzaamheid én is het bedrijfsplan gereed? Dan kan de aanvraag starten, middels het aanvraagformulier op de site in te vullen. Maandelijks beoordeelt de beoordelingscommissie de ingediende aanvragen.

Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Johan Geurts, hij helpt je graag verder.