Mag werkgever vakantiedagen afboeken zonder instemming zieke werknemer?

Als er geen re-integratieverplichtingen rusten op een volledige arbeidsongeschikte werknemer dan mag de werkgever geen vakantiedagen afboeken van het verlofsaldo.

De werknemer vraagt in december 2017 vakantieverlof aan voor de periode van 13 mei 2018 tot en met 22 juni 2018. De vakantie wordt goedgekeurd door werkgever. Enige tijd hierna wordt de werknemer volledig ziek. De datum 13 mei komt dichterbij en in samenspraak met de bedrijfsarts en de leidinggevende gaat de werknemer op vakantie met de camper.

Vervolgens boekt de werkgever de vakantiedagen af van het vakantiedagensaldo van de werknemer. Mag dat wel?

De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad besluit op 12 mei 2023 dat dit niet mag.

Het Hof oordeelt dat de werkgever de vakantiedagen niet had mogen afboeken omdat de werknemer geen instemming heeft verleend. Volgens artikel 7:638 lid 8 BW moet de werknemer expliciet instemmen met het afboeken van vakantiedagen tijdens ziektedagen:

“Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, gelden niet als vakantie, tenzij in een voorkomend geval de werknemer daarmee instemt. In afwijking van de vorige volzin kan bij schriftelijke overeenkomst worden bepaald dat de in enig jaar verleende vakantiedagen of gedeelten daarvan waarop de werknemer ziek is, als vakantie gelden tot ten hoogste het aantal vakantiedagen dat voor dat jaar boven het in artikel 634 bedoelde minimum is overeengekomen.”

Alleen de wens om op vakantie te gaan en ook werkelijk naar het vakantieadres vertrekken is onvoldoende om daaruit af te leiden dat de werknemer (impliciet) heeft ingestemd met het laten gelden van ziektedagen als vakantiedagen. 

De volledige arbeidsongeschikte werknemer op wie géén re-integratieverplichtingen rusten, kan in juridische zin geen vakantieverlof opnemen. Dit sluit ook aan bij de regeling van het vervallen van vakantiedagen.

Let op: Is er een arbeidsovereenkomst of een huishoudelijk reglement opgesteld die getekend is door de werknemer waarin staat dat hij/zij instemt met het afboeken van vakantiedagen als ervoor gekozen wordt om tijdens ziektedagen op vakantie te gaan? Dan geldt dit als het expliciet toestemmen aan de werkgever.

Heb jij vragen hierover? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder!

 

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad
12 mei 2023, ECLI:NL:PHR:2023:494

Bron: Salaris Vanmorgen