Nieuwe ronde investeringssubsidie (40%) landbouw

POP 3 Investeringssubsidie landbouwers

Johan Geurts, Accountant-Administratieconsulent, is één van onze agrarische medewerkers vanuit de vestiging Wanroij. Zijn blogs hebben daarom over het algemeen een agrarisch karakter. Zo ook deze week. De boeren in ons land leven in onzekere tijden. Wat zal de toekomst brengen, is het nog rendabel om te investeren?

 

 

De ene maatregel (stikstofkaart) na de andere maatregel (negatieve uitspraak Raad van State over stalsystemen) maken investeringen onzeker. Toch is het mogelijk te investeren die passen in de gewenste bedrijfsontwikkeling.

En als er dan toch “potjes” zijn die de overheid vanuit belastinggelden beschikbaar stelt, dan zou het erg jammer zijn als deze kans op subsidie niet benut wordt.

Enkele provincies hebben de investeringslijst bekend gemaakt en de aanvraag open gezet. De provincies Noord Brabant, Gelderland, Limburg op moment van schrijven van deze blog nog niet, maar dat zal binnenkort wellicht gebeuren. Het kan dus zijn dat als je deze blog leest dat de regeling wel opengesteld is door deze provincies!

Landbouwers kunnen zelfstandig subsidie aanvragen voor een fysieke investering die is opgenomen op een door de provincie gepubliceerde investeringenlijst. Maar het kan ook in een samenwerkingsverband aangevraagd worden.

De investeringsmogelijkheden zijn divers, maar sluiten aan bij de thema’s energietransitie, waterretentie en bijvoorbeeld emissiebeperking. Let op: de lijst is niet in elke provincie hetzelfde. Ook de scores per investering, waarop de aanvraag gerangschikt wordt, kunnen verschillen per provincie.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en het minimum en maximum aanvraagbedrag varieert per provincie. Bij de eerste provincie ging het over aanvraag van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 en loopt de aanvraagperiode tot 31 oktober 2022. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van een score. Hierdoor kunnen aanvragen gedurende het hele tijdvak worden ingediend. De beschikbare budgetten verschillen per provincie. Eerst volgt een beoordeling of je als aanvrager wel of niet in aanmerking komt. Mocht je in aanmerking komen, dan ontvang je een positieve beschikking. Het project moet binnen een jaar na ontvangst van de beschikking zijn afgerond.

De hoofdrubrieken in de regeling zijn:  

 1. Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
 2. Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
 3. Klimaatadaptatie (door het tegengaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
 4. Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van genoemde investeringen waarbij goed gekeken moet worden naar specificatie en voorwaarden. LET OP: het kan zijn dat onderstaande voorbeelden niet in jouw provincie van toepassing is! De lijst die jouw provincie gepubliceerd heeft of nog gaat publiceren is leidend. Hieronder staan “slechts” mogelijke voorbeelden die in een andere provincie genoemd zijn:

 • Investeringen voor bovenwettelijke mestopslag (>7 maanden of > 10 maanden) en mestaanwending die emissiereductie voor methaan en ammoniak realiseren.
 • Aanpassen huisvesting en bedrijfsvoering: invulling conform goedgekeurde technieken. Potstallen zijn subsidiabel vanwege de toepassing van de mest als bodemverbeteraar.
 • Mechanische mestscheidingsinstallatie
 • Spit-zaai, grondfrees-zaai; rotoreg-zaai, schoffel-zaai combinaties;
 • Grondwoelers
 • Schijveneggen;
 • Cultivatoren;
 • Schoffels;
 • Wiedrobots;
 • Schoffeltuig eventueel met camera besturing en of vingerwieders of torsiwieders.
 • Rijenfrees voor onkruidbestrijding in het gewas, wiedeg, wiedbed, onkruidbrander, onkruidsnijder.
 • Mechanische loofsnijder of mechnische wortelsnijder of looftrekker
 • Ecoploeg of andersoortige ondiepe bewerkingen (maximale diepte van 18 cm).
 • Machines voor inwerken groenbemesters, ruige mest en gewasresten (schijveneg)
 • Zaaiapparatuur die gewas rechtstreeks in de groenbemester of gras kan zaaien, ter voorkoming van een extra werkgang of doodspuiten.
 • Verwerken enkelvoudig (gerst, tarwe, mineralenmengels) krachtvoer door machines of installaties om producten mee te bewerken zoals malen, pletten en snijden.
 • Machine voor het combineren van grondbewerking, spitten en/of zaaien en poten/planten
 • Hooidrooginstallatie
 • Investeringen die specifiek bedoeld zijn voor de verwerking van organisch restmateriaal (niet zijnde mest op bedrijfsniveau) met als doel het verhogen van bodemkwaliteit
 • Niet digitale voorzieningen voor weidegang
 • Opslagplaatsen ten behoeve van verwerking organische materiaal tot compost en/of bokashi  

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met één van onze agrarische medewerkers bij de vestiging Wanroij.