NOW 3.0 gepubliceerd

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. Door het steun- en herstelpakket krijgen bedrijven en werkenden meer duidelijkheid voor langere tijd. Ook neemt het kabinet aanvullende sociale maatregelen om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde samenleving en economie.

Hieronder staan de belangrijkste uitgangpunten van de NOW 3.0.

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 20% kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, hier een beroep op doen.

Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Het moet vanaf januari 2021 gaan om een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 30%.

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of de NOW 2 kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

De steun over 9 maanden kent wel een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit koste gaat van de subsidie. De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

De vaststelling van de subsidie vindt net als de eerdere NOW regelingen na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.

Het proces rondom de definitieve berekening ligt op dit moment nog niet vast. De definitieve aanvragen voor de NOW 1 kunnen (waarschijnlijk) vanaf 7 oktober 2020 worden ingediend bij het UWV.

Heb je vragen over de NOW of een van de andere steunmaatregelen, neem dan even contact met ons op.

UPDATE per 2 oktober 2020

Vanaf 7 oktober 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit geldt alleen voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW-1.

Het UWV stelt de definitieve tegemoetkoming vast op basis van het feitelijk omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020. Dit kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

Hoelang je de tijd hebt om een aanvraag te doen, hangt ervan af of je een verklaring met de aanvraag moet meesturen:

• Als je geen verklaring hoeft mee te sturen, heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen.

• Als je een derdenverklaring moet meesturen, heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen.

• Als je een accountantsverklaring moet meesturen, heb je tot en met 29 juni 2021 de tijd om een aanvraag doen.

 

Of je een accountantsverklaring of derdenverklaring mee moet sturen met je aanvraag definitieve berekening NOW, hangt af van de hoogte van je voorschot en definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of je een aanvraag als onderdeel van een groep of concern hebt gedaan.

Een accountantsverklaring is verplicht:

  • bij een voorschot van € 100.000 of meer;
  • bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot);

 

Voor de werkgever die onderdeel is van een groep of concern geldt: tel de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is;

Bij een aanvraag NOW op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 20% omzetverlies komt maakt het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot is, er is altijd een accountantsverklaring nodig.

Een derdenverklaring is verplicht:

 

  • bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000;
  • bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

 

Is je voorschot minder dan € 20.000, of is je definitieve tegemoetkoming minder dan € 25.000? Dan heb je geen verklaring nodig.

Zorg er voor dat je tijdig contact opneemt met onze bedrijfsadviseurs wanneer je een accountants- of derdenverklaring nodig hebt voor het indienen van je definitieve aanvraag.

OOvB NOW 3.0