Schenken op papier, hoe werkt het?

Het komt regelmatig voor dat ouders met vermogen een bedrag aan hun kinderen willen schenken, maar hiervoor nog geen liquide middelen kunnen of willen vrijmaken. In dat geval kan de schenking op papier die ook wel de schenking onder schuldigerkenning wordt genoemd, uitkomst bieden. Hoe werkt dit precies?

Je gaat met je kind een overeenkomst aan waarin je afspreekt dat je een bepaald bedrag schenkt, maar dat dit bedrag nog niet wordt uitgekeerd. Het bedrag is door het kind niet eerder opeisbaar dan bij het overlijden van de ouder. Gedurende het leven merkt de ouder er dus weinig van. De ouder heeft echter wel de mogelijkheid om het geschonken bedrag eerder uit te betalen op een moment dat het hem/haar wel uit komt. Door jaarlijks het bedrag van de schenkingsvrijstelling op papier aan je kind te schenken, creëer je dus een mogelijkheid van onbelaste vermogensoverheveling op een moment dat het jou uitkomt. In 2021 bedraagt de schenkingsvrijstelling voor een schenking van een ouder aan een kind
€ 6.604.

Wel of geen werking bij overlijden?

Als de schenking op papier ten tijde van het overlijden nog niet is uitbetaald, komt het geschonken bedrag te vervallen en komt het dus niet in mindering op de nalatenschap van de ouder en heeft het schenken geen effect gehad. Dit kan worden voorkomen door de schenking in een notariële akte vast te laten leggen en als ouder jaarlijks 6% rente aan je kind te betalen over het geschonken bedrag. Mocht je eerdere schenkingen in een onderhandse akte hebben vastgelegd dan kun je deze later alsnog notarieel laten bekrachtigen. Ook kan de niet betaalde rente op een later moment worden ingehaald mits er dan 6% samengestelde rente wordt betaald. Zolang de ouder leeft is het dus mogelijk om van een onderhandse schenking op papier alsnog een schenking te maken die ook (fiscaal) werking heeft bij overlijden.

Gevolgen voor het kind

Bij schenken op papier ter hoogte van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling door middel van een onderhandse akte zou je dus kunnen denken, baat het niet dan schaadt het niet. Maar let op, het kan wel degelijk gevolgen hebben voor je kind. De vordering op de ouder vormt bij het kind namelijk vermogen in box 3. Hierover moet je kind dus misschien jaarlijks inkomstenbelasting betalen. Heeft je kind recht op toeslagen dan kan een schenking op papier ook invloed hebben op de hoogte van die toeslagen. Ook voor een kind dat in de bijstand zit kan een schenking op papier negatieve gevolgen hebben.

Schenken op papier kan dus een mooi instrument zijn voor vermogensoverheveling van een ouder aan een kind, maar het is altijd belangrijk om dit per individueel geval te beoordelen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw adviseur van OOvB.