SLIM-regeling gepubliceerd

De nieuwe subsidieregeling SLIM is gepubliceerd. De aangekondigde SLIM regeling, oftewel Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen, stimuleert leren en ontwikkelen binnen het mkb en specifiek in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesectoren.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 24.999. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal € 500.000 te ontvangen. Naast eigen loonkosten, mogen binnen de SLIM-regeling ook de kosten van een externe adviseur meegenomen worden.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Het subsidiegeld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject. Concreet kan subsidie worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:

  • de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De maximale subsidie voor mkb-ondernemingen bedraagt € 24.999. Voor samenwerkingsverbanden is het maximum subsidiebedrag € 500.000 (waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000 of meer) en voor grootbedrijven is de maximale subsidie € 200.000. Voor landbouwbedrijven bedraagt de subsidie in alle gevallen maximaal € 20.000. Naast eigen loonkosten, mogen binnen de SLIM-regeling ook de kosten van een externe adviseur meegenomen worden.

 

De eerste aanvraagperiode in 2020 loopt van 2 maart tot en met 31 maart.