Tips van onze agrarische afdeling

Heb je met referentiesituatie natuurvergunningen en PAS-melders te maken?

Tip 1: Leg referentiesituatie natuurvergunning vast (veelal situatie in 1994)

Voor het aanvragen van natuurvergunningen is de referentiesituatie van groot belang. Veelal is dat de situatie in 1994. In een aantal gevallen is er geen vergunning nodig, omdat er sprake is van intern salderen (huidige ammoniakemissie is niet hoger dan in de re­ferentiesituatie). Het is wel belangrijk om in de administratie gegevens vast te leggen over de referentiesituatie, zoals tekeningen van de stallen en het aantal stalplaatsen. Verleende hinderwet- of milieuvergunningen of meldingen wet milieubeheer zijn vaak wel op te vragen bij de gemeente of omgevingsdienst, maar tekeningen (met aantal stalplaatsen) ontbreken nogal eens. Door gegevens vast te leggen staat men sterker bij latere discussies.

TIP 2 : PAS-melders die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding kunnen vanaf 15 november 2021 een tegemoetkoming aanvragen

De PAS-melders die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding en daarvoor vervolgens diverse gegevens hebben aangeleverd bij RVO, kunnen vanaf 15 november 2021 een tegemoetkoming aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt. Naast de kosten van de oorspronkelijk ingediende melding hebben zij nogmaals kosten moeten maken voor de aanmelding tot legalisatie van de melding.

Om de kosten van het legaliseren van de melding te beperken, krijgen deze PAS-melders een vaste tegemoetkoming van € 1.600 per project waarvoor een PAS-melding is gedaan. Deze tegemoetkoming kan in de periode van 15 november 2021 tot en met 30 november 2022 aangevraagd worden bij RVO. RVO beslist binnen acht weken op een volledige aanvraag.

De verstrekking van de tegemoetkoming wordt aangemerkt als staatssteun. Daarom moet bij de aanvraag een de-minimisverklaring verstrekt worden. Met een dergelijke verklaring bevestigt de onderneming dat verlening van de tegemoetkoming niet zal leiden tot een overschrijding van de de-minimisplafonds. Voor een agrarische onderneming houdt dit in dat de de-minimissteun niet hoger dan € 20.000 mag zijn over een periode van drie belastingjaren. De de-minimisverklaring kan verstrekt worden door middel van het aanvinken van een vakje op het aanvraagformulier.