Voorwaarden tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Bekend is gemaakt dat werkgevers waarschijnlijk vanaf maandag 6 april 2020 de NOW kunnen aanvragen bij het UWV. Vrijdag (3 april 2020) wordt vastgesteld of deze datum daadwerkelijk haalbaar is.

Voorwaarden tijdelijke NOW regeling
NOW in het kort

De NOW bestaat uit een subsidie van maximaal 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% bedraagt de subsidie 90% van de loonkosten.

De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen daarmee wel onder de reikwijdte van de regeling, niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s niet. 

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die in Nederland sociaal verzekerd is, valt onder de loonsom waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd. Aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden ook gecompenseerd.

Er moet sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 20% in een periode van 3 maanden, beginnend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De keuze voor de startdatum is aan de werkgever. 

Omzetdaling t.o.v. 2019

De omzetdaling in de drie gekozen maanden (vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020) wordt vergeleken met de gemiddelde omzet over heel 2019 (gedeeld door 4). Het kan voorkomen dat de omzet over het jaar 2019 niet representatief is, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen. In dat geval wordt geen correctie toegepast. De omzet over het jaar 2019 is leidend.

Ook is ervoor gekozen om het omzetverlies te bepalen op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming. Het is, zo schrijft de minister aan het concern om, als het hele concern geen of beperkt omzetverlies heeft, verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen met meer omzetverlies.

Er wordt een voorschot uitbetaald van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag aangeleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Het voorschot wordt in 3 termijnen betaald. Het streven is om betaling van de eerste termijn binnen 2-4 weken na indiening van de aanvraag te voldoen.

Geen bedrijfseconomische ontslagen

Iedere werkgever heeft de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en lonen door te betalen. Gedurende de periode waarover subsidie wordt ontvangen mogen geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen worden ingediend.

Stappenplan

Werkgevers dienen voor de aanvraag, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende stappen te doorlopen: 

  • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei 2020 in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
  • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen (per 1 april of 1 mei 2020). De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
  • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
  • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
  • Het UWV zal binnen 2-4 weken na de aanvraag een voorschot van 80% van de subsidie overmaken.
  • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is toegekend, moet een vaststelling van de subsidie worden aangevraagd. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring voor nodig (nadere informatie hierover volgt).
  • Vervolgens stelt het UWV binnen 22 weken de definitieve hoogte van de subsidie vast. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

Heb je vragen hierover? Wij horen deze graag, neem contact met ons op.