Jonge agrariër subsidie vanaf 7 december 2020 weer open

Let wel: Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.

Jonge landbouwers kunnen vanaf 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 (17.00 uur) subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf. Deze subsidieregeling in het kader van het Plattelandsontwikkelings­programma 2014-2020 (POP3) wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat elke provincie een eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit kent met mogelijk afwijkende voorwaarden.

Er is sprake van een jonge landbouwer indien men jonger is dan 41 jaar, een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding heeft afgerond of tenminste over drie jaar werkervaring op een landbouwbedrijf beschikt, zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf vestigt, en er sprake is van daadwerkelijke, langdurige zeggenschap.

Alleen investeringen die op de bij de regeling behorende investeringslijst staan komen in aanmerking voor subsidie. Provincies kunnen kiezen uit een aantal investeringscategorieën (zie bijlage). Elke investering levert een aantal punten (duurzaamheidsscore) op. Het gemiddeld aantal punten van de aangevraagde investeringscategorieën is van belang voor de rangschikking van de aanvragen.

Kosten zijn slechts subsidiabel als de kosten worden gemaakt nadat een aanvraag om subsidie ingediend is.

Er zijn twee opties die provincies kunnen toepassen voor het berekenen van de hoogte van de subsidie:

 • De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten indien het landbouwbedrijf volledig bestaat uit jonge landbouwers. Indien er naast de jonge landbouwer(s) ook niet niet-jonge landbouwers zijn, vindt er een korting op de subsidie plaats.
 • De subsidie wordt (op verzoek van de aanvrager) berekend op basis  van de verdeling van het eigen vermogen van de onderneming. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Subsidiebedrag: subsidiabele kosten x 30% x % eigen vermogen.

 

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000. Per investering kan een minimumbedrag vastgesteld worden.

De subsidie moet op het persoonlijke BRS-nummer aangevraagd worden bij de RVO. Daarvoor zal de jonge landbouwer moeten inloggen met zijn DigiD-code. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de duurzaamheidsscore. De hoogst gerangschikte aanvragen komen het eerst in aanmerking voor toekenning.

Voor de exacte voorwaarden (onder meer investeringslijst en berekening hoogte subsidie) zal gekeken moeten worden naar de regeling in de betreffende provincie. De provinciale regelingen zijn te vinden via de website http://regiebureau-pop.nl/provincies

Nadere info ook op https://mijn.rvo.nl/subsidie-en-financiering-aanvragen  (onder POP3-subsidies).

 

Investeringslijst subsidie jonge landbouwers december 2020

Let op! Een provincie kan ervoor kiezen niet alle investeringscategorieën open te stellen.

 • Zonnepanelen en -collectoren
 • Windmolen
 • Kleine windturbine
 • Systemen voor precisielandbouw
 • Mechanische mestscheidingsinstallatie
 • Machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding
 • Machine voor spitten en zaaien en poten/planten tegelijk
 • Voorzieningen voor weidegang
 • Koematras, waterbed
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Open watervoorzieningen voor pluimvee
 • Pad cooling in stallen voor veehouderij
 • Energiebesparende maatregelen met behulp van systemen die warmte of koelte hergebruiken om te verwarmen of te koelen
 • Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling
 • Emissiearme vloeren voor stallen melkveehouderij en vleeskalverhouderij
 • Biobed of biofilter
 • Fijnstofreducerende maatregelen pluimveestallen
 • Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van pluimveestallen
 • Luchtwassystemen in de veehouderij
 • Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwassers
 • Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt
 • Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
 • Systemen om productierisico’s te verkleinen
 • Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij
 • Duurzame opslag/bewaartechnieken en koeling (energie-efficiënte melkkoeling, condensdroogsysteem)
 • Verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen