Kijk kritisch naar de WOZ waarde en specificatie per stal/gebouw van jouw WOZ-aanslag

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van je onroerende zaken vastgesteld. Deze waarde is dit jaar gebaseerd op de waarde per peildatum 1 januari 2020.

De WOZ-waarde is van belang voor:

 • de onroerende zaakbelasting;
 • het afschrijvingspotentieel van bedrijfsgebouwen;
 • het eigenwoningforfait;
 • de waterschapsbelasting;
 • de gemeentelijke heffingen;
 • de erf- en schenkbelasting.

Het is daarom verstandig de WOZ-beschikking kritisch te beoordelen. Dit begint met het opvragen van het onderliggende taxatierapport. Bij de beoordeling van de beschikking en het taxatierapport moet gedacht worden aan de volgende zaken:

 • Zijn de tarieven gehanteerd voor een woning of een niet-woning en wat is daadwerkelijk de voornaamste bestemming?
 • Zijn de gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen etc.)?
 • Is er voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en gebruiksbeperkingen?
 • Is rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een slechte marktsituatie?
 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?
 • Heeft de gemeente rekening gehouden met de vrijgestelde objecten, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor bedrijfsmatige geëxploiteerde landbouwgronden?
 • Is rekening gehouden met de vrijstelling van kassen en ondergrond voor de OZB-heffing?

Als je van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, kun je binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken.

Schakel je een deskundige in voor het bezwaarschrift en leidt dit tot een correctie van de aanslag, dan heb je recht op een kostenvergoeding.

Meer weten? Neem contact met ons op.