Nieuwe subsidieregeling voor Brabantse landbouwinnovaties

Noord Brabant heeft een nieuwe regeling opengesteld welke subsidie verstrekt voor gezamenlijke innovatieve projecten om de landbouw te verduurzamen. Het gaat daarbij vooral om landbouwinitiatieven en -innovaties die extra aandacht hebben voor maatschappelijk draagvlak, waardecreatie en kringlooplandbouw.

Bij kringlooplandbouw zijn lagere milieuemissies, klimaatmitigatie en zuinig grondstoffengebruik van belang. Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw.

De subsidie varieert van maximaal 40% tot maximaal 60% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 35.000 per jaar voor ten hoogste drie jaren. Voor 2020 is in totaal een budget van € 500.000 te verdelen. Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant.

De eerste aanvraagperiode loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw, in de vorm van:

  • met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in activa op landbouwbedrijven. Deze subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) mkb-ondernemingen die actief zijn in de primaire landbouwproductie;
  • b. marktonderzoek, productontwerp en productdesign of het opstellen van aanvragen voor de erkenning van kwaliteitsregelingen. Deze subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) mkb-ondernemingen die aanbieder van onderzoeksdiensten of adviesverstrekker zijn;
  • c. kennisoverdracht en voorlichting. Deze subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) mkb-ondernemingen die activiteiten inzake kennisoverdracht of voorlichting aanbieden;
  • d. afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten. Deze subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) mkb-ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector; of
  • e. onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector. Deze subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding.