Subsidieregeling open per 1 november voor opstellen bedrijfsplan versnelde omschakeling

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw.

Eén van de onderdelen van het Omschakelprogramma is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het opstellen van bedrijfsplan. Met het bedrijfsplan moet de ondernemer beter in staat zijn de omschakeling te realiseren en financiering aan te vragen bij een private financiële instelling of bij het Investeringsfonds. Voor het verkrijgen van een lening uit dit fonds is het indienen van een bedrijfsplan verplicht.

Belangrijke voorwaarde is dat er op minimaal 5 van de 8 genoemde punten (zie hieronder bij 8) in het plan vooruitgang geboekt moet worden. Hiervan is het onderdeel emissiereductie stikstof verplicht.

De ondersteuning kan aangevraagd worden in de vorm van een bedrijfsplanvoucher toegewezen aan onderdeel E3 bedrijfsopvolging, (bedrijfsovername & bedrijfsplannen) of E4 verdienvermogen (Sabe-regeling) toegevoegd. De Vereniging Agrarisch Bedrijfsadviseurs heeft een lijst met erkende gecertificeerde adviseurs op de website staan.

Johan Geurts, agrarisch accountant OOvB Wanroij, is gecertificeerd voor E3 bedrijfsopvolging, bedrijfsovername en bedrijfsplannen.

De belangrijkste punten op een rij:

 1. De regeling wordt opengesteld van 1 november tot 15 december 2021.
 2. De regeling is op volgorde van binnenkomst van de aanvragen !!
 3. Een bedrijfsplanvoucher heeft een waarde van ten hoogste € 6.000.
 4. De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten en niet meer dan € 6.000 per voucher.
 5. Bij de aanvraag moet een erkende bedrijfsadviseur naar keuze vermeldt worden, geregistreerd in tenminste een van de volgende aandachtsgebieden in het Bedrijfsadviseringssysteem: E3 bedrijfsopvolging, (bedrijfsovername & bedrijfsplannen) of E4 verdienvermogen.
 6. De landbouwonderneming dient bij de aanvraag een de-minimisverklaring in.
 7. De landbouwonderneming draagt de voucher over aan de erkende bedrijfsadviseur, die na afloop van het opstellen van het bedrijfsplan voor de verzilvering zorgt.
 8. Het bedrijfsplan moet op minimaal vijf van de volgende onderwerpen ingaan:
 • emissie emissiereductie stikstof (verplicht);
 • reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen;
 • emissiereductie broeikasgassen;
 • emissiereductie nitraat;
 • vergroten biodiversiteit;
 • versterken duurzaam bodembeheer
 • verhogen aandeel circulair veevoergebruik;
 • verbeteren dierenwelzijn/diergezondheid.

 

 1. Het bedrijfsplan moet de volgende onderdelen beschrijven:
 • aard en omvang huidige bedrijf inclusief SWOT-analyse;
 • de beoogde en onderbouwde vermarkting van de meerwaarde van de omschakeling;
 • welke maatregelen of investeringen er per onderwerp worden voorgesteld (alle 8 genoemde onderwerpen moeten behandeld worden !);
 • de maatregelen en investeringen, en de uitwerking daarvan, in een reële en zo mogelijk sluitende begroting voor de exploitatie, investeringen, financiering en liquiditeit;
 • de (juridische) haalbaarheid van het initiatief en indien er belemmeringen zijn om het plan te realiseren, hoe er hiervoor ondersteuning of oplossingsrichtingen kunnen worden geboden.