Transportorganisaties willen fors minder regeldruk voor MKB

Transportorganisaties, samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en andere brancheorganisaties, pleiten voor een krachtige aanpak van de groeiende regeldruk voor ondernemers door het volgende kabinet. Ze benadrukken de noodzaak van meetbare reductiedoelstellingen om deze last te verminderen. Ondanks voortgangsrapportages van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waaruit blijkt dat bijna een derde van de regels voor ondernemers moeilijk uitvoerbaar is en vaak extern advies nodig is, lijkt de regeldruk eerder toe te nemen dan af te nemen. De kosten van regeldruk zijn daardoor enorm gestegen, wat volgens de organisaties onaanvaardbaar is.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk meldt een stijging van ruim 400 miljoen euro aan regeldrukkosten in 2022, terwijl er slechts 12 miljoen euro is afgehaald. Onder kabinet-Rutte III steeg dit totaal zelfs met minstens 5 miljard euro. Het verminderen van regeldruk is cruciaal, vooral in het sociale domein van werkgeverschap waar onder andere loondoorbetaling bij ziekte, transitievergoedingen en arboregels voor aanzienlijke lasten zorgen. Het pleidooi om specifiek voor het mkb uitzonderingen te maken en onwerkzame regels te schrappen, wordt gezien als een effectieve en goedkope manier om ondernemers meer ruimte te geven. Daarnaast wordt erop gewezen dat Nederland meer moet doen dan de Europese Commissie om de regeldruk te verminderen en kleine bedrijven vrij te stellen van bepaalde wetgeving.