Aankondiging 2 stoppersregelingen: eenmalig 100% vergoeding voor productiewaarde

  • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)
  • 2e tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging' (MGA-2

Het ministerie van LNV heeft twee stoppersregelingen voor veehouderijbedrijven gepresenteerd. Op deze voorstellen kan iedereen reageren en een zienswijze indienen.

 

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)

Met de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) kunnen veehouders (melkvee, varkens en pluimvee) hun bedrijf of een locatie ervan vrijwillig en met subsidie beëindigen.

Maar er zijn wel voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie moeten melkvee-, varkens- en pluimveehouders voldoen aan een landelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie. Er wordt een online tool ontwikkeld zodat ondernemers kunnen zien of zij aan de drempelwaarde voldoen.

De te verlenen subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100 procent voor de door te halen productierechten én een vergoeding van 100 procent voor het waardeverlies van de productiecapaciteit (forfaitair).

Bij de saneringsregeling varkenshouderij in 2020/2021 werd 65 procent van het waardeverlies van de productiecapaciteit vergoed. Ministerie LNV geeft aan dat volgende openstellingen van deze regeling “zeker” minder aantrekkelijk zal worden.

2e tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging' (MGA-2).

Daarnaast komt er een 'tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging' (MGA-2). Deze regeling geeft provincies de mogelijkheid om piekbelasters gericht aan te kopen of te laten beëindigen. Provincies kunnen zo doelgericht piekbelasters aankopen of beëindigen en daarmee stikstofdepositie verlagen daar waar dat het volgens de Provincie het hardst nodig is.

Alle veehouderijsectoren kunnen deelnemen aan de MGA-2. Een belangrijke voorwaarde is dat de depositie vanuit een veehouderij op een overbelast Natura 2000-gebied groter is dan de drempelwaarde voor dat betreffende Natura 2000-gebied. Ook voor deze regeling wordt een online tool ontwikkelt zodat ondernemers kunnen zien of zij voor een Natura 2000-gebied aan de drempelwaarde voldoen en daarmee in aanmerking komen voor de MGA-2.