Investeringsregeling POP3+ 2022 opengesteld in december

Investeringsregeling is gericht op een verdere verduurzaming van de landbouwsector

Om tegemoet te komen aan de negatieve gevolgen van de COVID-19 uitbraak zijn vanuit het Economisch herstelfonds eind 2021/begin 2022 eenmalig twee subsidiemodules opengesteld vanuit het Economisch herstelfonds: Investeringen voor groen-economisch herstel en Samenwerken aan groen-economisch herstel. De animo voor beide modules was enorm, waardoor maar een klein deel van de aanvragen werd gehonoreerd.

Het nieuwe GLB zal op 1 januari 2023 ingaan, waarin wordt ingezet op een transitie en verdere verduurzaming van de landbouwsector.
Vooruitlopend daarop wordt in 2022 wederom een investeringsregeling opengesteld vergelijkbaar met de Investeringen voor groen-economisch herstel, bekostigd met de resterende Rijksmiddelen van het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de transitiejaren 2021–2022 (POP3+).

Deze investeringsregeling POP3+ 2022 wordt opengesteld van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023. Hiervoor is een budget van € 14 miljoen beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Er gelden geen afwijkende bepalingen, waarvan eerder onder het Economisch herstelfonds wel sprake was. Dit betekent dat voor de investeringsregeling de gebruikelijke Europeesrechtelijke POP-kaders gelden. Voor deze investeringsregeling worden de afwijkende bepalingen van titel 4.7 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies gewijzigd.

Er gelden (onder meer) de volgende voorwaarden:

  • Er kan subsidie worden verstrekt aan alle landbouwers (geen onderscheid landbouwers en jonge landbouwers);
  • Het subsidiepercentage bedraagt voor alle landbouwers 40%;
  • De minimale subsidie bedraagt € 20.000;
  • De subsidie wordt verleend op basis van offertes;
  • Het verzoek tot subsidievaststelling moet uiterlijk 31 december 2024 worden ingediend. Op dat moment moet de investering betaald, geleverd en geïnstalleerd zijn.

 

Investeringslijst Er wordt gewerkt met een uitputtende investeringslijst op het gebied van:

A) Precisielandbouw en Smart Farming.

B) Digitalisering.

C) Water (waaronder droogte en verzilting).

D) Duurzame bedrijfsvoering.

E) Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

 

Deze informatie is gebaseerd op de publicatie in de Staatscourant d.d. 21 oktober 2022.

 

Volledige investeringslijst Categorie A: Precisielandbouw en Smart Farming

A1        Digitale systemen groei en oogsten

A2        Precisieberegening en -irrigatie

A3        Precisiebemesting

A4        Precisiegewasbescherming

A5       Variabel zaaien en poten

 

Categorie B: Digitalisering

B1        Digitale voorzieningen voor weidegang

B2        Beslissingsondersteunende (software)systemen voor de land- en tuinbouw

B3        Robotisering duurzame bestrijding

B4        EC-meters en monitoringssystemen

 

Categorie C: Water (droogte en verzilting)

C1        Klimaat-adaptieve, peilgestuurde drainage

C2        Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door

          erfafspoeling (veehouderij) of afvalwater

C3        Ondergrondse waterberging, bovengrondse wateropvang en stuwen

 

Categorie D: Duurzame bedrijfsvoering

D1        Elektrische voertuigen of met waterstof aangedreven, gericht op het uitoefenen

          van landbouwgerichte activiteiten

D2        Monomestvergistingsinstallaties

D3        Bovenwettelijke mestopslag

D4        Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt

D5        Mechanische mestscheidingsinstallaties

D6        Machines die dunne fractie van digestaat (tot 70%) kunnen verdampen

 

Categorie E: Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

E1        Vergistingsinstallaties

E2        Mengteelten zoals strokenteelt/pixelteelt en nieuwe teelten zoals eiwitten

E3        Agroforestry en meerjarig kruidenrijk grasland (niet op veengrond)

E4        Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste

          rijpaden en mechanische onkruidbestrijding

E5        Verwerken enkelvoudig (gerst, tarwe) krachtvoer

E6        Verwerken en toepassen van organisch restmateriaal

E7        Niet digitale voorzieningen voor weidegang

E8        Opslagplaatsen ten behoeve van verwerking organisch materiaal tot compost Heb je vragen over deze inversteringregeling? Neem contact op met één van onze agrarische specialisten!