Nuttige uitspraak rechter geen afroming fosfaatrechten bij wijziging rechtsvorm

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 28 februari jongstleden een heel nuttige uitspraak gedaan. In deze casus – en in meerdere casussen – paste RVO een afroming toe van 205 (of 10%) op overdracht van fosfaatrechten naar een andere rechtsvorm (van maatschap overdracht naar BV). Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hier nu een stokje voor gestoken. RVO heeft de “interne” regels ondertussen aangepast.

In 2018 waren er fosfaatrechten toegekend aan een maatschap. Twee jaar later werd een melding overdracht ingediend met de maatschap als overdragende partij en een BV als overnemende partij. In deze melding maakte de maatschap de opmerking dat het gehele bedrijf inclusief rechten, subsidies en percelen over werd gedragen en er verder niets zou veranderen.

RVO paste een afroming van 20% toe op de overgedragen fosfaatrechten. De BV stelde hiertegen met succes beroep in bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Het College oordeelde dat het fosfaatrecht rust op het bedrijf zoals gedefinieerd in de Meststoffenwet. Het fosfaatrecht ging in deze zaak niet over naar een andere bedrijf in de zin van de Meststoffenwet omdat het geheel van productie-eenheden ongewijzigd bleef. Door wie of welke entiteit het bedrijf wordt gevoerd is niet bepalend voor het fosfaatrecht. Als een bedrijf in de wettelijke definitie overgaat van, in dit geval, een maatschap naar een besloten vennootschap, heeft dat dan ook geen gevolgen voor het op het bedrijf rustende fosfaatrecht. Evenmin is in zo’n geval sprake van een overdracht van fosfaatrechten in de zin van artikel 25 van de Meststoffenwet. Dit betekende dat RVO de fosfaatrechten ten onrechte met 20% had afgeroomd. Zij had moeten volstaan met het registreren van de overgang van de fosfaatrechten van de maatschap naar de BV.

De in artikel 33 van de Meststoffenwet vermelde mogelijkheid tot afroming van het op het bedrijf rustende productierecht in geval van een bedrijfsoverdracht maakte het voorgaande niet anders, nu de daarvoor benodigde algemene maatregel van bestuur niet is vastgesteld.

  •