Subsidie Noord Brabant voor (huur)koop van nieuwe machines en installaties

De regeling is open van 1 februari 2024 tot en met 17 maart 2024.

Dit is een provenciale subsidieregeling vanuit het GLB - Gemeenschappelijk landbouwbeleid) voor investeringen om te kunnen verduurzamen.

 

TIP: maak gebruik van de factsheets en formats die beschikbaar komen op de Stimulus site

Er is een uitgebreide investeringslijst opgenomen, deze is verdeeld in categorieën: water, biodiversiteit en biologische bestrijding, energie en klimaat, veehouderij, precisielandbouw.

De openstelling is onder te verdelen in 3 categorieën:

 1. Water cat. 6
 2. Alle investeringen op de investeringslijst excl. Water cat. 6
 3. Alle investeringen voor Jonge landbouwers (Let op! Indien er sprake is van een samenwerkingsverband tussen jonge landbouwer en niet jonge landbouwer kan hier geen aanvraag voor worden ingediend)

Er kan maximaal voor 3 investeringscategorieën subsidie worden aangevraagd.

Er kan binnen deze openstellingsperiode één aanvraag ingediend worden. Indien er meerdere aanvragen worden ingediend wordt alleen de eerste aanvraag in behandeling genomen.

Gerwin Angenendt, OOvB'er agrarische afdeling, was bij de presentatie en volgens hem leert de ervaring, dat er veel meer aanvragen binnenkomen dan dat er budget is, met groter risico op afwijzing (binnen het tendersysteem).

 

Voorbeelden van aanvragen:

 • machines die bijv. spitten of frezen combineren met zaaien;
 • machines voor inwerken groenbemester, ruige stalmest en gewasresten;
 • anti-hagelgeneratiesystemen;
 • mechanische mestscheidingsinstallaties;
 • investeringen om het stalklimaat te verbeteren;
 • investeringen in het kader van precisielandbouw (bemesting of gewasbescherming);
 • waterbesparende precisieberegening en irrigatie.

Eén aanvraag mag meerdere investeringen bevatten. Het moet gaan om nieuwe machines en installaties.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Een jonge landbouwer (JOLA) kan 55% subsidie ontvangen.

Het minimale subsidiebedrag is € 8.000, behalve voor water cat. 6 geldt minimaal € 10.000 subsidie. Dit betekent:

 • Totale investering minimaal € 20.000 = € 8.000,- subsidie (40%)
 • Totale JOLA investering minimaal € 14.546 = € 8.000,- subsidie (55%, in geval van JOLA)
 • Totale “water” investering minimaal € 25.000 = € 10.000,- subsidie (water cat. 6 40% subsidie)

 

Zorg voor duidelijke gespecificeerde (meerdere) offertes zodat Stimulus kan beoordelen waar de kosten betrekking op hebben / gewenste investering binnen de investeringscategorie past.

Verplichte bijlagen zijn onder meer:

 • Onderbouwing begroting (offertes, berekening uurtarieven, salarisspecificatie, etc.)
 • Financieringsplan
 • Notariële akte/ VOF of Maatschapsakte (Jonge landbouwer)

Raadpleeg de checklist verplichte bijlagen voor de mogelijk verplichte of optionele andere bijlagen. Er is geen aanvulling mogelijk na sluiting van de openstelling! Alle verplichte bijlagen moeten toegevoegd zijn om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Waar moet een JOLA aan voldoen? Een jonge landbouwer is in het jaar van aanvraag op 31 december jonger dan 40 jaar. Daarnaast moet de jonge landbouwer op het moment van aanvraag bedrijfshoofd zijn. Hiervoor moet de jonge landbouwer onder andere belast zijn met de dagelijkse bedrijfsvoering en daarnaast blokkerende zeggenschap hebben.

De subsidies worden toegewezen op basis van een puntensysteem. Per investeringscategorie geldt een bepaald aantal punten. De aanvragen met de meeste punten komen het eerste in aanmerking. Als een bedrijf investeringen uit meerdere categorieën aanvraagt, dan wordt het aantal punten per categorie gemiddeld. Biologische bedrijven en bedrijven in omschakeling naar biologisch krijgen één punt extra. Wees je ervan bewust dat wanneer je meer dan één investeringscategorie aanvraagt, je door de middeling van punten op een lager gemiddelde uit kan komen en dus het risico bestaat dat je geen subsidie krijgt. En er mogen geen verplichtingen aangegaan zijn voor het indienen van de aanvraag.

Bij overschrijding van het budget komen eerst de aanvragen met de hoogste punten aan bod en vindt er een loting plaatst binnen de groep van aanvragen, met een bepaald aantal punten, die tot overschrijding van het budget zorgen. De volgorde van binnenkomst is niet van invloed.

Heb je vragen over deze subsidie? Neem contact op met Gerwin Angenendt, de specialist op onze agrarische afdeling.